Publieke raadpleging over startnota GRUP Herkenrodebossen en de Wijer

  • 4 oktober 2021

Van 5 oktober tot en met 3 december 2021 organiseert het Vlaams Departement Omgeving de publieke raadpleging over de startnota voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Herkenrodebossen en de Wijer. Het plan heeft betrekking op delen van het grondgebied van de stad Hasselt en de gemeenten Herk-de-Stad en Nieuwerkerken. De Vlaamse Regering wil met dit plan de open ruimte vrijwaren en bosuitbreiding mogelijk maken. Tot en met 3 december 2021 kan iedereen via verschillende kanalen de startnota inkijken en inspraakreacties indienen. Op 21 oktober is er een online infomoment voor alle geïnteresseerden.

De Vlaamse Regering keurde op 3 september de startnota van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Herkenrodebossen en de Wijer’ goed. Een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wijzigt of herbevestigt de bestemmingen van percelen en maakt zo bepaalde toekomstige ontwikkelingen mogelijk. De startnota omschrijft de opzet van het plan en de manier waarop het milieuonderzoek gevoerd zal worden. Er is ook een procesnota. Die omschrijft de procesaanpak in elke fase van het proces.

Het voorliggend plan strekt zich uit over delen van het grondgebied van de stad Hasselt en de gemeenten Herk-de-Stad en Nieuwerkerken. Dit GRUP maakt het vrijwaren en versterken van de open ruimte voor natuur, bos en landbouw in het plangebied mogelijk. Bebossing, landbouw, landschap, natuur, erfgoed en recreatief medegebruik staan hierbij centraal.

Twee deelgebieden

Het GRUP Herkenrodebossen en de Wijer bestaat uit twee deelgebieden.

Herkenrodebossen is een openruimtegebied van circa 1650 ha gelegen tussen Hasselt en Herk-De-Stad, vernoemd naar de abdij van Herkenrode. Vroeger was het een groot aaneengesloten boscomplex, maar door verschillende ontwikkelingen doorheen de jaren transformeerde het naar een versnipperd landschap. Op dit moment bestaat het uit verschillende bosfragmenten, omgeven door grasland en landbouwgebied. Dit GRUP heeft als doel deze boskernen te herstellen en terug met elkaar te verbinden. Er wordt gestreefd naar een biodivers boslandschap, met aandacht voor het behouden van historisch bocagelandschap en ruimte voor landbouw en recreatie.
Hier wordt een bosuitbreiding van minstens 135 ha vooropgesteld, waarbij de sinds 2005 aangeplante bossen planologisch verankerd worden.

Daarnaast wordt er binnen dit GRUP eveneens gekeken naar een gebied van een 50-tal hectare, ‘de Wijer’, waar bosuitbreiding gerealiseerd zal worden. Dit deelgebied is beperkter in huidig gebruik, functies en eigenaars; het is al grotendeels in handen van de Vlaamse overheid. Aan de hand van herbestemmingen via het GRUP wordt gezocht naar een nieuw evenwicht tussen de verschillende functies die een plaats krijgen in dit plangebied.

Vijf plandoelstellingen

Voor het vrijwaren en de bescherming van de open ruimte staan vijf plandoelstellingen centraal. Die variëren naargelang het deelgebied van het GRUP: Herkenrodebossen en de Wijer.

Een overkoepelende plandoelstelling voor beide deelgebieden is:

1.    Creëren van een duurzame, klimaatadaptieve en gezonde leefomgeving zodat de omgeving wint aan veerkracht.

Voor het deelgebied Herkenrodebossen worden drie plandoelstellingen nagestreefd:

2.    Realiseren van een robuust en (bio)divers boslandschap.

3.    Ruimte geven aan duurzame (grondgebonden) landbouw met de nodige zekerheid voor de toekomst.

4.    Beschermen van het (historische) bocagelandschap en het aanduiden van erfgoedelementen. 

Voor het deelgebied de Wijer is de plandoelstelling:

5.    Realiseren van een robuust bosgebied met aandacht voor erfgoed.

Deelnemen aan de publieke raadpleging

Iedereen kan van 5 oktober tot en met 3 december 2021 schriftelijk suggesties of opmerkingen indienen op de startnota. Dat kan als volgt:

  • Digitaal reageren https://omgeving.vlaanderen.be/grups/herkenrodebossen
  • Brief afgeven tegen ontvangstbewijs in de betrokken gemeenten: Hasselt, Herk-de-Stad, Nieuwerkerken.
  • Brief sturen naar Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, K. Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.

Meer info

Op 21 oktober 2021 kan iedereen deelnemen aan een webinar om 19.00 u. Vooraf inschrijven is nodig via https://omgeving.vlaanderen.be/grups/herkenrodebossen of telefonisch op 02 553 38 00.
Tijdens dit webinar worden het globale plan, de doelstellingen, het geplande onderzoek en de procedure van de publieke raadpleging toegelicht. Aansluitend kunnen vragen gesteld worden. 

De startnota inkijken, kan op https://omgeving.vlaanderen.be/grups/herkenrodebossen

De startnota ligt ook ter inzage in de gemeentehuizen van de betrokken gemeenten. Inzage is enkel mogelijk op afspraak. 

Wie inhoudelijke vragen heeft, neemt contact met het Vlaams Departement Omgeving, omgevingsplanning@vlaanderen.be of tel 02 553 38 00.

Vervolgtraject

Na de publieke raadpleging worden alle reacties gebundeld en verwerkt door de Vlaamse administratie.
De volgende stap is de opmaak van de scopingnota. Die nota beschrijft de alternatieven die onderzocht zullen worden en de aanpak van het effectenonderzoek. Nadien kan de opmaak van het voorontwerp GRUP starten. De burger kan opnieuw reageren tijdens het openbaar onderzoek over het ontwerp-GRUP.

Persinfo

Brigitte Borgmans
Woordvoerder Departement Omgeving
M 0473 73 28 30
brigitte.borgmans@vlaanderen.be