Publieke raadpleging over startnota GRUP Forensisch Psychiatrisch Centrum voor langverblijf Aalst

 • 10 februari 2022

Van 15 februari tot en met 15 april 2022 organiseert het Vlaams Departement Omgeving een publieke raadpleging over de startnota van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Forensisch Psychiatrisch Centrum voor langverblijf Aalst’. De startnota bevat vijf locaties waar de inplanting van een Forensisch Psychiatrisch Centrum voor langverblijf mogelijk zou zijn. Iedereen kan via verschillende kanalen de startnota inkijken en inspraakreacties indienen. Op donderdag 10 maart 2022 is er een digitaal informatiemoment.

Nood aan een Forensisch Psychiatrisch Centrum in Aalst

De Vlaamse en federale overheid zoeken een locatie voor de bouw van een Forensisch Psychiatrisch Centrum voor langverblijf (LFPC) in Aalst.
Een Forensisch Psychiatrisch Centrum is een gespecialiseerde instelling waar geïnterneerde psychiatrische patiënten kwaliteitsvolle zorg en begeleiding krijgen. Personen met een psychische kwetsbaarheid of verstandelijke beperking die een misdrijf pleegden, verblijven nu vaak in de psychiatrische afdeling van de gevangenis. België is daarvoor veroordeeld door het Europees Hof voor de rechten van de Mens. Deze geïnterneerden moeten gepaste zorg krijgen in een instelling buiten de gevangenis. In Antwerpen en Gent zijn al Forensische Psychiatrische Centra, gericht op doorstroming. Dat volstaat niet, er is nood aan een bijkomende capaciteit, voor langverblijf, centraal in Vlaanderen. Daarvoor wordt een locatie gezocht in Aalst, met een capaciteit van 180 plaatsen.

Het onderzoek naar de meest geschikte locatie voor een Forensisch Psychiatrisch Centrum in Aalst loopt via de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP). Het GRUP zal de gekozen locatie wijzigen naar zone voor openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen. Het vormt de juridische basis waarmee de federale overheid nadien een vergunning kan aanvragen om het centrum te bouwen.

Vijf alternatieven voor de inplanting van een LFPC
De startnota die de Vlaamse Regering op 28 januari 2022 goedkeurde, bevat vijf locaties waar de inplanting van een LFPC mogelijk zou zijn. Deze locaties zullen verder onderzocht worden op geschiktheid en milieueffecten.

 • De site gelegen tussen de Biekorfstraat, Lindenstraat en de spoorlijn Aalst-Herzele. 
 • De site Horebekeveld ten noorden van de woonwijk tussen Bosveld en de Botermelkstraat.
 • De site waar zich vroeger het bedrijf Gates bevond, tussen Zwalmkouter, Avaanstraat, Dokter Carlierlaan, E40 en de spoorlijn Brussel-Aalst.
 • Het noordelijke deel van Siesegemkouter, gelegen tussen de Gentsesteenweg, R41 en E40.
 • Het zuidelijke deel van Siesegemkouter.
   

Deelnemen aan de publieke raadpleging

Van 15 februari tot en met 15 april 2022 kan iedereen schriftelijk suggesties of opmerkingen indienen op de startnota. Dat kan als volgt:

 • Digitaal reageren via https://omgeving.vlaanderen.be/grups/lfpc-aalst
 • Brief afgeven tegen ontvangstbewijs aan de themabalie Bouwen en wonen in het Administratief Centrum Werf 9 in Aalst.
 • Brief sturen naar Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, K. Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.

Meer info

De startnota inkijken, kan op https://omgeving.vlaanderen.be/grups/lfpc-aalst. Via die link is ook een ingesproken toelichting te bekijken over het globale plan, de doelstellingen en de procedure van de publieke raadpleging.
De startnota ligt ook ter inzage aan de themabalie Bouwen en wonen in het Administratief Centrum Werf 9 in Aalst. Inzage is enkel mogelijk op afspraak. 

Wie inhoudelijke vragen heeft, neemt contact met het Vlaams Departement Omgeving, omgevingsplanning@vlaanderen.be of telefonisch op 02 553 38 00.

Op donderdag 10 maart 2022 is er een digitaal informatiemoment van 19.30u tot 21.30u waarop het planteam toelichting geeft bij de inhoud van de startnota en de verdere procedure. 
De omwonenden van de vijf mogelijke locaties ontvingen een uitnodiging voor een gericht digitaal infomoment. Inschrijven kan telefonisch op 02 553 38 00 of via het inschrijvingsformulier op de website.

Vervolgtraject

Na de publieke raadpleging verwerkt het planteam alle inspraakreacties en maakt ze een scopingnota. Die nota beschrijft de alternatieven die onderzocht zullen worden en de aanpak van het effectenonderzoek. Nadien start de opmaak van het voorontwerp GRUP. De burger kan opnieuw reageren tijdens het openbaar onderzoek over het ontwerp-GRUP.


 

Persinfo

Brigitte Borgmans
Woordvoerder Departement Omgeving
M 0473 73 28 30
brigitte.borgmans@vlaanderen.be