Publieke raadpleging over startnota GRUP Afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen

 • 19 augustus 2020

Van 21 augustus tot en met 19 oktober 2020 organiseert het Vlaams Departement Omgeving de publieke raadpleging over de startnota voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen’. Een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wijzigt of herbevestigt de bestemmingen van percelen en maakt zo bepaalde toekomstige ontwikkelingen mogelijk. Tot en met 19 oktober 2020 kan iedereen via verschillende kanalen de startnota inkijken en inspraakreacties indienen. 

In 2008 werd al een GRUP voor de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Mechelen goedgekeurd. Omdat een milieueffectenstudie (plan-MER) toen ontbrak, werd besloten de procedure van het GRUP te hervatten en daarbij expliciet aandacht te besteden aan duurzame mobiliteit. Het GRUP herneemt delen van het GRUP van 2008 en bestaat uit elf deelgebieden op het grondgebied van Mechelen, Sint-Katelijne-Waver en Zemst. Twee gebieden zijn nieuw toegevoegd: Signaalgebied Barebeek en Beekvallei Vrouwvliet. 

Het plan creëert ruimte voor een stedelijk beleid met groen en water, nieuwe bedrijvigheid op goed gelegen locaties, economische activiteiten op buurtniveau, nieuwe woonontwikkelingen met meerdere woningtypes en publieke ruimte en voorzieningen voor de ruimere regio bijvoorbeeld voor toerisme en recreatie. Bijzondere aandacht gaat naar duurzame vormen van stedelijke mobiliteit: aansluiting op het fiets- en wandelpadennet, faciliteiten zoals kwalitatieve fietsenstallingen en rustplaatsen, mobiliteitsplannen en parkeernormering. 

Elf deelgebieden

De startnota bevat elf deelgebieden en beschrijft de doelstellingen per deelgebied. 

 1. Stadsbos Kauwendaal
  Bos- en parkstructuur versterken en uitbreiden. Ruimte voor zacht recreatief gebruik, voor jeugdinfrastructuur en bestaand woonwagenterrein.
   
 2. Openruimtegebied Stuivenberg
  Verder ontwikkelen als openruimtegebied tussen kanaal, Vrijbroekpark en Zennevallei. Bos uitbreiden in afstemming op de aanwezige landbouw. Ruimte voor zacht recreatief gebruik met onthaal- en jeugdinfrastructuur.
   
 3. Signaalgebied Barebeek
  Barebeekvallei herinrichten als onverharde ruimte voor groen en water.
   
 4. Beekvallei Vrouwvliet
  Ruimte creëren voor de beekvallei. Onbebouwde delen maximaal vrijwaren voor groen en water. Bestaand waardevol bos behouden.
   
 5. Bedrijventerrein voor agro-industrie en agrarische bedrijvenzone Veiling-Zuid
  Noordelijk deel inrichten voor agro-industrie, uitbreidingsmogelijkheden voor grootschalige serrebouw in het zuiden vrijwaren. Vergunde zonevreemde activiteiten behouden. Aandacht voor duurzame mobiliteit en ecologische en landschappelijke maatregelen.
   
 6. Kleinhandelszone Brusselsesteenweg
  De zone voor grootschalige kleinhandel is al volledig ontwikkeld. Aandacht voor buffering van de aanpalende woonwijk.
   
 7. Stedelijk woongebied Kantvelde
  Potentie voor een hoogwaardige woonontwikkeling rond een groot, centraal en gemeenschappelijk groengebied. Mogelijkheid voor wijkondersteunende functies. Aandacht voor duurzame mobiliteit.
   
 8. Stadsbos en woongebied Geerdegem
  Beperkte woonontwikkeling aan de rand van het gebied. Aandacht voor duurzame mobiliteit, versterking van het bestaand bos met ruimte voor zachte recreatie en jeugdinfrastructuur.
   
 9. Stedelijk woongebied Maenhoevevelden
  Potentie voor een woonontwikkeling met verschillende types woningen en wijkondersteunende functies. Aandacht voor duurzame mobiliteit, ruimte voor bos en water met een inrichting als publieke plek.
   
 10. Gemengde stedelijke ontwikkeling R6 Zuid Otterbeek
  Het ziekenhuis is operationeel, een woonzorgcentrum is in opbouw. Aansluitend op de woonwijk aan het zuidelijk deel van de Liersesteenweg is een kleine woonontwikkeling mogelijk met aandacht voor duurzame mobiliteit. De bossen in het zuiden versterken als stapsteen tussen Kauwendaal en Tivoli.
   
 11. Toeristisch-recreatief gebied Technopolis
  Technopolis uitbreiden en een zwemcomplex realiseren. Aandacht voor duurzame mobiliteit en buffering. Ruimte voor groen en waterberging.


Deelnemen aan de publieke raadpleging

Iedereen kan tot en met 19 oktober 2020 schriftelijk suggesties of opmerkingen indienen op de startnota. Dat kan als volgt:

 • Reageren via het online formulier 
 • Brief afgeven tegen ontvangstbewijs in een van de betrokken gemeenten: Mechelen, Sint-Katelijne-Waver of Zemst.
 • Brief sturen naar
  Departement Omgeving
  Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten
  Koning Albert II-laan 20 bus 7
  1000 Brussel.

Meer info

Startnota

Bekijk de startnota, de gesproken toelichting over het globale plan, de doelstellingen per deelgebied en de procedure van de publieke raadpleging.

De startnota ligt ook ter inzage in de gemeentehuizen van de betrokken gemeenten. Inzage is enkel mogelijk op afspraak. 

Inhoudelijke vragen

Wie inhoudelijke vragen heeft, neemt contact met het Vlaams Departement Omgeving:

Infomarkten

Indien de corona-maatregelen het toelaten, worden 2 infomarkten georganiseerd:

 • Woensdag 16 september tussen 14 en 20 uur in de Keldermanszaal van het stadhuis van Mechelen
 • Woensdag 23 september tussen 16 en 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Sint-Katelijne-Waver

Om dit veilig te laten verlopen, is inschrijven voor een datum en tijdslot verplicht. Dit kan via de website of het telefoonnummer van het Vlaams Departement Omgeving.


Vervolgtraject

Na de publieke raadpleging worden alle reacties gebundeld en verwerkt door de Vlaamse administratie. De volgende stap is de opmaak van de scopingnota. Die nota beschrijft de alternatieven die onderzocht zullen worden en de aanpak van het effectenonderzoek. Nadien kan de opmaak van het voorontwerp GRUP starten. De burger kan opnieuw reageren tijdens het openbaar onderzoek over het ontwerp-GRUP.

Persinfo

Brigitte Borgmans
Woordvoerder Departement Omgeving
M 0473 73 28 30
brigitte.borgmans@vlaanderen.be