Publieke inspraak van 15/07/2020 t/m 13/08/2020 over het plan-MER voor het planologisch attest voor het bedrijf Utexbel in Ronse

  • 8 juli 2020

Het bedrijf Utexbel, César Snoecklaan 30, 9600 Ronse doet een aanvraag tot het bekomen van een planologisch attest om haar activiteiten te kunnen bestendigen op de huidige locatie.

Om de mogelijke effecten van het bovenstaande plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven.

De nota downloaden of inkijken

 

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/37745adb-425b-4bb7-a1cd-9c2569d66aa4/200616-Gebundelde%20kennisgeving%20ontwerp-MER%20Utexbel-DEFINITIEF.pdf

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/befe5727-4469-4ba0-bcd1-df9824faab3c/Bijlagenbundel%20Utexbel%20210420.pdf

  • De nota ligt van 15 juli 2020 t/m 13 augustus 2020 ter inzage

    • bij het Team Mer in Brussel

    • op het stadhuis van de stad Ronse

 

Digitaal inspreken op een kennisgevingsnota

Je gegevens

Je inhoudelijke reactie

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.

Privacy

Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet aan een andere overheidsdienst of aan derden worden doorgegeven. Op uw verzoek kan u steeds inzage krijgen in uw, door de dienst Milieueffectrapportagebeheer opgeslagen, persoonlijke gegevens. Uw inhoudelijke reactie kan wel aan derden overgemaakt worden, zowel voor verwerking in het onderzoek naar milieueffecten als in het kader van openbaarheid van bestuur.

Contacteer ons

Team Milieueffectrapportage
02 553 80 79