Publieke inspraak startnota GRUP Durmevallei fase 2

  • 28 maart 2022

Van 29 maart tot en met 27 mei 2022 organiseert het Vlaams Departement Omgeving een publieke raadpleging over de startnota voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Durmevallei fase 2. Het plan heeft betrekking op delen van het grondgebied van de gemeenten Hamme, Waasmunster en Zele. De Vlaamse Regering wil met dit plan de vallei van de Durme vrijwaren voor landbouw en natte natuurgebieden ontwikkelen. Tijdens de inspraakperiode kan iedereen opmerkingen formuleren op voorliggend ruimtelijk plan. Op dinsdag 26 april is er een digitaal infomoment voor alle geïnteresseerden.

Op 25 februari 2022 heeft de Vlaamse Regering de startnota over het GRUP ‘Durmevallei fase 2’ goedgekeurd.  Het plan zal de nodige bestemmingswijzigingen doorvoeren om de uitvoering van een aantal projecten van het Geactualiseerd Sigmaplan in de Durmevallei mogelijk te maken. Dat omvat onder meer de ontwikkeling van een aantal wetlands en estuariene natuurgebieden in de Sombeekse Meersen (Potpolder I), de Oude Durme, de Polder van Waasmunster, de Durmemeersen (Potpolder V), de Putten van Ham, het gebied Hof ten Rijen en in delen van Potpolder IV. Het plan zal ook het gebied rond de Oude Durme afbakenen als erfgoedlandschap. Bij de uitwerking van het plan zal bijzondere aandacht gaan naar het versterken van de mogelijkheden voor zacht recreatief medegebruik en natuur- en landschapsbeleving in de vallei.


Doelstellingen van dit GRUP

De doelstellingen van het plan zijn:

  • De ruimtelijk-functioneel samenhangende en goed gestructureerde landbouwgebieden langs de Beneden-Durme vrijwaren voor grondgebonden landbouw.
  • Het behoud en de versterking van het gevarieerde, halfopen valleilandschap van de vallei van de Beneden-Durme met ruimte voor landbouw, natuur en bos en met ruimte voor waterberging. 
  • Het vrijwaren van het bouwvrij karakter en de natuurlijke waterbergingscapaciteit van de van nature overstroombare vallei van de Beneden-Durme.
  • Het versterken van de natuurlijke structuur en het voorzien van ruimte voor natuurontwikkeling om de Europese natuurdoelen te realiseren voor de Natura 2000-gebieden in de vallei van de Beneden-Durme.
  • Het vrijwaren van landschappelijk waardevolle gebieden en erfgoedwaarden in de vallei van de Beneden-Durme.
  • Het behoud en versterken van de mogelijkheden voor natuur- en landschapsbeleving in de vallei van de Durme.

Sigmaplan: meer natte natuur en een gevarieerder landschap

Het Sigmaplan beschermt Vlaanderen tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren bij stormtij door de aanleg van hogere dijken en natuurlijke overstromingsgebieden. Daarnaast zorgt het plan voor de bescherming, uitbreiding en recreatieve ontwikkeling van de unieke riviernatuur. Het initieel plan dateert van 1976 en werd in 2005 geactualiseerd om in te spelen op de klimaatverandering met de bijhorende weersextremen en stijging van de zeespiegel. Het Sigmaplan wordt in verschillende fases uitgevoerd door De Vlaamse Waterweg nv en Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. Voor de Durmevallei start nu de tweede fase op.

Het Sigmaproject Durmevallei heeft als doel de Durme haar veerkracht terug te geven. Zo beschermen we de regio beter tegen overstromingen, krijgt de magnifieke Durmenatuur een boost en wordt de streek nog aantrekkelijker voor wandelaars en fietsers. Van Lokeren tot de monding in de Schelde is ook de Durme onderhevig aan het getij. Bij stormvloed is de getijdengolf die via de Schelde de Durme binnendringt extra krachtig. Die situatie is niet zonder gevaar: bij extreme hoogwaterstanden kunnen er bressen ontstaan in de dijken. Het wassende water zet dan weilanden, straten en woningen blank. Daarnaast is er het probleem dat de Durme langzaam dicht slibt. Er stroomt bijna geen water meer van de bovenloop richting monding. Dat is een gevolg van de aanleg, jaren geleden, van een scheidingsdam stroomafwaarts van Lokeren. Het resultaat is een dichtslibbende rivier, die bij hevige regen niet in staat is om het water af te voeren. Het Sigmaplan voor de Durme pakt die problemen aan via de inrichting van gecontroleerde overstromingsgebieden, ontpolderingen en de ontwikkeling van nieuwe getijdennatuur en wetlands. Die geven de Durme meer ruimte en verminderen de wateroverlast in het omliggende gebied.

Deelnemen aan de publieke raadpleging

Iedereen kan van 29 maart tot en met 27 mei 2022 schriftelijk suggesties of opmerkingen indienen op de startnota. Dat kan als volgt:
•    Digitaal reageren via het inspraakformulier op onze website 
•    Brief afgeven tegen ontvangstbewijs in de betrokken gemeenten Hamme, Waasmunster of Zele
•    Brief sturen naar:
       Departement Omgeving
       Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten,
       Koning Albert II-laan 20 bus 7,
       1000 Brussel

Meer info

Op dinsdag 26 april 2022 kan iedereen die dit wenst, deelnemen aan een webinar van 19.30 u.tot 21.30 u. Vooraf inschrijven is verplicht en kan via het online inschrijvingsformulier of telefonisch op het nummer 02 553 38 00. Tijdens dit webinar worden het globale plan, de doelstellingen, het geplande onderzoek en de procedure van de publieke raadpleging toegelicht. Aansluitend kunnen er vragen gesteld worden.

De startnota inkijken, kan via de website van het Departement Omgeving. De startnota ligt ook ter inzage bij de betrokken gemeenten Hamme, Waasmunster en Zele. 

Wie inhoudelijke vragen heeft, neemt contact met het Vlaams Departement Omgeving via omgevingsplanning@vlaanderen.be of 02 553 38 00.


Vervolgtraject

Na de publieke raadpleging worden alle reacties gebundeld en verwerkt door de Vlaamse administratie. De volgende stap is de opmaak van de scopingnota. Die nota beschrijft de alternatieven die onderzocht zullen worden en de aanpak van het milieueffectenonderzoek. Nadien kan de opmaak van het voorontwerp GRUP starten. De burger kan opnieuw reageren tijdens het openbaar onderzoek over het ontwerp-GRUP.

Persinfo

Brigitte Borgmans
Woordvoerder Departement Omgeving
0473 73 28 30
brigitte.borgmans@vlaanderen.be