Projectoproep Landbouw-Natuur: op zoek naar een win-win

  • 22 maart 2021

Van 22 maart 2021 tot en met 11 juni 2021 kunnen organisaties, verenigingen en bedrijven een project indienen rond ‘Landbouw-Natuur: op zoek naar een win-win’. Het departement Omgeving, het departement Landbouw en Visserij, de Vlaamse Landmaatschappij en Natuur en Bos lanceren voor de vierde maal deze projectoproep.

De projectoproep ‘Landbouw-Natuur, op zoek naar een win-win’ heeft als doel initiatieven te ondersteunen die streven naar een constructief samengaan van landbouw en natuur, en die zowel voor landbouw als voor natuur voordelen opleveren. 

De oproep wordt jaarlijks gelanceerd en is thematisch afgebakend. 

Dit jaar is het thema: Natuur als levend kapitaal in de landbouw. De integratie van natuurlijke elementen op het landbouwbedrijf levert kansen voor biodiversiteit en landschappelijke inpassing. Daarnaast levert dit ook ecosysteemdiensten aan het landbouwbedrijf: het zuivert de lucht, vangt water op, helpt de nutriëntenkringloop, zorgt voor bestuivers, ... In de nieuwe projectoproep landbouw-natuur willen we de landbouw stimuleren om natuur als levend kapitaal in het bedrijf te integreren, als directe of indirecte bron van inkomsten, of als middel om kosten te vermijden. Er zijn vele mogelijkheden: productiegericht kruidenrijk grasland is klimaatbestendiger, gezonder voor het vee en zorgt voor extra bestuivers. Voederbomen bieden extra mineralen voor melkvee en een schuilplaats bij zomerhitte. Een infiltratiepoel in een natter hoekje helpt piekneerslag en nutriënten op te vangen, het grondwater aan te vullen, en vee en vogels te drenken in drogere perioden. Naburig natuurmaaisel kan korteketenproducten ondersteunen en de natuurbeheerder hogere afvoerkosten besparen, …    

Concreet zijn we op zoek naar projecten die de praktische en bedrijfseconomische integratie van natuur in de bedrijfsvoering realiseren, concrete cijfers helpen verzamelen rond winst of vermeden kosten en deze kennis helpen uitdragen naar andere landbouwers.  

Doelgroep oproep

Om deze projectoproep zo ruim mogelijk te verspreiden, worden geen beperkingen opgelegd aan wie een projectvoorstel kan indienen.

Praktisch

Projectvoorstellen kunnen ingediend worden van 22 maart 2021 tot en met 11 juni 2021. De gesubsidieerde projecten mogen van start gaan vanaf 1 september 2021, hebben een maximale duurtijd van 2 jaar en vier maand en moeten afgerond worden vóór 31 december 2023. De maximale financiering vanuit de Vlaamse overheid bedraagt 20.000,00 euro per project. De organisatie die het project indient moet zorgen voor een minimale eigen inbreng van 25% van het totale bedrag. Er kunnen maximaal 4 projecten gesubsidieerd worden.

Persinfo

Brigitte Borgmans
Woordvoerder Departement Omgeving
M 0473 73 28 30
brigitte.borgmans@vlaanderen.be