Projectoproep Landbouw & Natuur: indienen voor 11 juni 2021

  • 19 maart 2021

De projectoproep ‘Landbouw-Natuur, op zoek naar een win-win’ ondersteunt initiatieven die landbouw en natuur contstructief laten samengaan &  die zowel voor landbouw als voor natuur voordelen opleveren. Wordt uw project geselecteerd, dan krijgt u een subsidie.

Thema: natuur als levend kapitaal

Dit jaar is het thema "Natuur als levend kapitaal in de landbouw". De integratie van natuurlijke componenten op het landbouwbedrijf levert kansen voor biodiversiteit en landschappelijke inpassing. Daarnaast levert ze ook ecosysteemdiensten aan het landbouwbedrijf: ze zuivert de lucht, vangt water op, helpt de nutriëntenkringloop, zorgt voor bestuivers,….

In de nieuwe projectoproep landbouw-natuur willen we de landbouw stimuleren natuur als levend kapitaal in het bedrijf te integreren, als directe of indirecte bron van inkomsten, of als middel om kosten te vermijden. 

Concreet zijn we op zoek naar projecten die de docx bestandReglement en afspraken projectoproep subsidie landbouw en natuur 2021 (50 kB)praktische en bedrijfseconomische integratie van natuur in de bedrijfsvoering realiseren, concrete cijfers helpen verzamelen rond winst of vermeden kosten voor de landbouwer en deze kennis helpen uitdragen naar andere landbouwers.  

Wie kan een projectvoorstel indienen?

Om deze projectoproep zo ruim mogelijk te verspreiden, worden geen beperkingen opgelegd aan wie een projectvoorstel kan indienen.

Over de subsidie

  • De maximale financiering vanuit de Vlaamse overheid bedraagt 20.000,00 euro per project.
  • De organisatie die het project indient moet zorgen voor een minimale eigen inbreng van 25% van het totale bedrag.
  • Er worden maximaal 4 projecten gesubsidieerd.

Praktisch

Timing

Deadline indienen projectvoorstellen Uiterlijk 11 juni 2021
Start projecten Vanaf 1 september
Duurtijd projecten Maximaal 2 jaar en 4 maanden
Afgerond uiterlijk 31 december 2023.

Indienen

Om een project in te dienen stuurt u het invulformulier, het stappenplan en de begroting uiterlijk op 11 juni naar Katleen.vanessche@vlaanderen.be.

Reglement en afspraken subsidie