Projectbesluit

Het projectbesluit is een beslissing van de bevoegde overheid over het geheel van vergunningen, machtigingen, het bestemmingsplan en het actieprogramma om op die manier tijdig de juiste instrumenten (zoals de grondenbank, dienstenovereenkomsten, specifieke vergoedingenstelsels,…) te kunnen inzetten. Het projectbesluit omvat ook aspecten van beheer, monitoring en evaluatie. Het kan in sommige projecten ook de toewijzing inhouden van een project aan een private partner. Per voorkeursbesluit kunnen meerdere projectbesluiten genomen worden.

Wat is het projectbesluit?

Het projectbesluit is een integratie van verschillende elementen.

Het projectbesluit omvat in voorkomend geval een RUP-gedeelte dat (ter wijziging van de huidige bestemming) de bestemming vastlegt in functie van het voorgenomen project, maar ook toelaat latere aanvragen voor wijzigingen of aanvullingen te beoordelen. Het dossier voor het projectbesluit zal dus met andere woorden beantwoorden aan de inhoudsvereisten van een RUP (en opgesteld worden door een ruimtelijk planner). De bepalingen inzake planbaten en planschade, zoals opgenomen in de VCRO, zijn van toepassing op de bestemmingswijzigingen opgenomen in het projectbesluit. 

Het projectbesluit geldt tevens als omgevingsvergunning. Het dossier zal dus bouw- en uitvoeringsplannen met betrekking tot de stedenbouwkundige en milieuaspecten van het project moeten bevatten. Een verkavelingsvergunning is een onderdeel van de omgevingsvergunning, en bijgevolg dus ook van een projectbesluit. 

Zowel na het voorkeursbesluit als na het eerste projectbesluit kunnen er (voor deelprojecten) ook omgevingsvergunningen genomen worden.

Er kunnen voor onderdelen van het project ook meerdere projectbesluiten genomen worden (bijvoorbeeld omwille van een fasering). In zo'n gevallen is het van belang in het eerste projectbesluit het geïntegreerde kader van het project te verankeren.

Het projectbesluit kan daarnaast tal van andere vergunningen, machtigingen en toestemmingen bevatten, zoals in bepaalde gevallen een docx bestandarcheologienota (28 kB). Het besluit geeft uitdrukkelijk aan als wat het geldt en omvat een motivering die toelaat te beoordelen waarom de betrokken vergunning, machtiging of toestemming kon worden overwogen. Indien een archeologienota moet opgemaakt worden, dan moet deze archeologienota de in het Onroerend Erfgoeddecreet, bijhorende uitvoeringsbesluiten en Code van Goede Praktijk vermelde onderdelen bevatten. 
Het betreffende dossier moet aangevuld zijn met de vereisten vanuit die vergunningen, machtigingen en toestemmingen. Zo moet een wegendossier zijn inbegrepen als het projectbesluit ook een beslissing over de zaak der wegen omvat. Als het projectbesluit een ontheffing of afwijking krachtens het natuurdecreet of bosdecreet omvat, moet het dossier de desbetreffende stukken daartoe bevatten.

Een projectbesluit kan dan ook de verschillende rechtsgevolgen, die verbonden kunnen worden aan de vergunningen, machtigingen, toelatingen in kwestie met zich mee brengen.

Hoe schrijf je het projectbesluit?

Het projectteam bereidt het definitieve projectbesluit voor en bezorgt dit aan de bevoegde overheid.

Het is de bevoegde overheid (de Vlaamse Regering, de provincieraad of de gemeenteraad) die het projectbesluit vaststelt.  

Als er in de loop van het proces een passende beoordeling werd gemaakt, zal deze overheid het  projectbesluit pas definitief kunnen vaststellen, als ze zekerheid heeft dat het projectbesluit niet zal leiden tot een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de speciale beschermingszone in kwestie. 
Ondanks negatieve conclusies van de passende beoordeling, mag de bevoegde overheid het projectbesluit toch definitief vaststellen als er voor de natuurlijke kenmerken van de speciale beschermingszone geen minder schadelijke alternatieve oplossingen zijn en het project om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, toch moet worden gerealiseerd. In dat geval moeten alle nodige compenserende maatregelen genomen worden.

Let op!
Een projectbesluit is een reglementair besluit dat een aantal zaken verordenend vastlegt (ruimtelijke bestemming, …). Zo’n besluit moet na het openbaar onderzoek maar vooraleer het definitief wordt vastgelegd voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State, afdeling Wetgeving, als het gaat om een beslissing van de Vlaamse Regering. In die zin zal de Vlaamse regering na afloop van het openbaar onderzoek een eerste principiële beslissing nemen over het projectbesluit, alvorens de Vlaamse regering (of de gemachtigde minister) het besluit voor advies overmaakt aan de Raad van State. Na verwerking van de opmerkingen van de Raad van State kan de Vlaamse regering dan het projectbesluit definitief vaststellen.

Wat staat er in het projectbesluit?

Het definitieve projectbesluit zal dezelfde indeling bevatten als het ontwerp van projectbesluit.

Aldus bevat een projectbesluit:

De keuze van het op uitvoeringsniveau gekozen alternatief en de motivering hiervan

Geef duidelijk weer welk alternatief op uitvoeringsniveau je gekozen hebt.

Motiveer helder waarom voor dit alternatief gekozen werd. Maak meteen ook duidelijk waarom de andere oplossingen niet geselecteerd werden.

De motivering van de aanwijzing van de bevoegde overheid

Maak duidelijk waarom de overheid die het projectbesluit vaststelt, bevoegd is om dit te doen.

Een omschrijving hoe is omgegaan met de onderzoeken

Het is van belang om in het projectbesluit een duidelijke link te leggen met al de gevoerde onderzoeken. Deze vormen mee de basis van de inhoud van het projectbesluit.

Maak duidelijk op welke wijze er is omgegaan met de resultaten van de onderzoeken. Denk eraan te motiveren waarom  je  afwijkt van de conclusies of bepalingen van een bepaald (deel)onderzoek.

Maak een antwoordennota op om aan te geven hoe je bent omgegaan met de ontvangen adviezen en inspraak.

Het projectbesluit moet immers een verklaring bevatten die samenvat op welke wijze milieuoverwegingen in het projectbesluit worden geïntegreerd en op welke wijze rekening is gehouden met de gevoerde onderzoeken, waaronder het ontwerp van MER, en met de opmerkingen, adviezen en overwegingen die in het kader van die onderzoeken zijn uitgebracht.

Het projectbesluit bevat bovendien een gemotiveerde conclusie over de aanzienlijke effecten van het project op het milieu. Bij het nemen van de gemotiveerde conclusie wordt rekening gehouden met de beslissing over de goedkeuring van het MER van de dienst die bevoegd is voor milieueffectrapportage, en met de adviezen en de inspraak in het kader van het projectbesluit.

De ruimtelijke weergave van het project

Het op uitvoeringsniveau gekozen alternatief moet worden weergegeven op een grafisch plan en/of tekstueel omschreven.

Een aantal elementen zal je op een grafisch plan moeten aangeven. Het betreft onder meer:

 • eventuele wijzigingen aan “Vlaamse beschermingen”,
 • de zone waarbinnen een recht van voorkoop ingesteld wordt,

Relatie met relevante beleidsplannen

Zoals je gedaan hebt bij het schrijven van het voorkeursbesluit, moet je ook bij het schrijven van het projectbesluit het gekozen alternatief kaderen binnen de geldende, relevante beleidsplannen.

Eventuele afwijkingen

Als het projectbesluit afwijkt van:

1) ruimtelijke beleidsplannen,
2) het richtinggevende en bindende gedeelte van de ruimtelijke structuurplannen,
3) de voorschriften van plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen,
zal het projectbesluit moeten aangeven op welke wijze hiervan zal worden afgeweken.
Ook de afwijkingen zal je moeten motiveren.

Het betreft hier een afwijking, het eigenlijke beleidsplan/structuurplan/plan van aanleg/ruimtelijk uitvoeringsplan wordt hierdoor niet gewijzigd. 

Bij afwijkingen van bindende bepalingen van een ruimtelijk structuurplan of van ruimtelijk uitvoeringsplannen van een hoger bestuursniveau, heb je een schriftelijke instemming van dit hogere bestuursniveau nodig.

Een oplijsting van als welke beslissingen het projectbesluit geldt

Geef in het projectbesluit aan als welke (sectorale) vergunningen, machtigingen en toestemmingen, … dit projectbesluit geldt.

Als het projectbesluit wijzigingen doorvoert aan zogenaamde “Vlaamse beschermingen”, moeten die wijzigingen uitdrukkelijk worden vermeld, niet enkel in het tekstgedeelte van het projectbesluit maar ook op het grafisch plan. Kijk goed na welke inhoudelijke verplichtingen gelden volgens de specifieke regelgeving.

Bij de opname van een wijziging of opheffing van een beschermingsbesluit genomen op basis van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 neem je best ook de in het artikel 6.2.5 van dit decreet vermelde gegevens en bijlagen op.

Een herkenbaar onderdeel dat geldt als ruimtelijk uitvoeringsplan

De geïntegreerde besluitvormingsprocedure die het decreet naar voor schuift, geldt voor complexe projecten. 
Deze projecten worden gedefinieerd als projecten van groot maatschappelijk en ruimtelijk-strategisch belang die om een geïntegreerd vergunningen- en ruimtelijk planproces vragen. 
Het projectbesluit zal de gebeurlijke bestemmingswijziging vastleggen.
Het herkenbaar onderdeel zal de gegevens moeten vermelden die een RUP ook dient te vermelden.

Het is echter mogelijk dat een voorkeursbesluit uitwerking vindt in meerdere projectbesluiten. Zo kan een eerste projectbesluit worden opgemaakt waarbij géén bestemmingswijziging aan de orde is, terwijl dit bij later volgende projectbesluiten wel het geval is. Het kan ook dat vooralsnog na het ruimtelijk planproces in de onderzoeksfase waarbij locatiealternatieven zijn onderzocht en afgewogen, blijkt dat geen feitelijke bestemmingswijziging vereist is voor het tot stand gekomen alternatief en de uitwerking ervan. Alleen de projectbesluiten waarmee een bestemmingswijziging doorgevoerd zal worden, zal een herkenbaar onderdeel hieromtrent opnemen. Het is wel van belang in het eerste projectbesluit de integrale samenhangende visie van het complex project op te nemen.

Acties, maatregelen, voorwaarden, lasten, monitoringmaatregelen en/of flankerend beleid

Ga in detail in op een reeks van acties en maatregelen die noodzakelijk zijn om het alternatief te realiseren. Deze acties en maatregelen zullen vaak voortvloeien uit de gevoerde onderzoeken en studies. Door voorwaarden op te leggen, kan tegemoet gekomen worden aan een aantal sectorale bekommernissen (al dan niet geuit in adviezen, maar dit kunnen ook algemene milieuvoorwaarden zijn).

Ook de monitoringmaatregelen waartoe besloten wordt, moet je vermelden in het projectbesluit.

Maak een opsomming van de  maatregelen die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van het project:

 • milderende maatregelen (inclusief compensatie) uit de milieu- en andere onderzoeken om de effecten van de realisatie van het project en het gerealiseerde project zelf te verzachten;
 • een flankerend beleid om de impact van het project voor specifieke doelgroepen te verkleinen of te compenseren;
 • maatregelen die ervoor zorgen dat het project beter past in de omgeving;
 • ook aspecten inzake beheer kunnen hier aan bod komen
 • monitoring om goed zicht te krijgen op huidige kwaliteit en knelpunten in projectgebied.

De juridische gevolgen van het projectbesluit

Zoals aan het voorkeursbesluit, kunnen er ook aan het projectbesluit gevolgen gekoppeld worden.  Het kan hier gaan over:

 • de mogelijkheid het betrokken gebied te betreden om onderzoeken te doen
 • de mogelijkheid een rooilijnplan op te maken
 • de mogelijkheid om een grondruilplan te koppelen aan het projectbesluit
 • het recht van voorkoop

Deze rechtsgevolgen zullen uitdrukkelijk in het (ontwerp van) projectbesluit vermeld moeten worden.

De verwerving van onroerende goederen door onteigening ten algemenen nutte, gebeurt via de bepalingen van het Onteigeningsdecreet. Het is zaak tijdig in de procedure complexe projecten de noodzakelijke stappen uit het Onteigeningsdecreet af te stemmen met de formele stappen van complexe projecten. 

Een aantal rechtsgevolgen die verbonden zijn aan een voorkeursbesluit zullen van rechtswege vervallen bij de inwerkingtreding van een projectbesluit voor het gebied waarop het projectbesluit betrekking heeft. Het gaat hier over een eventueel
1) bouwverbod of bouwbeperkingen,
2) de mogelijkheid bepaalde vergunningen, machtigingen of toestemmingen te weigeren,
3) de machtiging om het gebied te betreden om de nodige vaststellingen te verrichten en onderzoeken uit te voeren
4) het verbod om beschermingsbesluiten te nemen die de realisatie van het voorkeursbesluit kennelijk in het gedrang brengt.

Wat betreft het recht van voorkoop dat verbonden is aan het voorkeursbesluit, zal het (ontwerp van ) projectbesluit uitdrukkelijk moeten aangeven of dit vervalt. 

De instrumenten die ingezet zullen worden voor het project

Ga ook in deze fase na welke instrumenten uit het decreet betreffende de landinrichting nuttig kunnen zijn om de realisatie van het complexe project tot een goed einde te brengen.

Zoals bij het voorkeursbesluit, wordt ook hier de ‘systematiek’ van het decreet betreffende complexe projecten gevolgd.

De verschillende fasen van de uitvoering van het projectbesluit en de aanvangsdatum van elke fase

Een uiteindelijke project(gebied) kan in meerdere fases ontwikkeld worden. Zo kan het aangewezen zijn de vervanging van een aantal bruggen over een kanaal gefaseerd uit te voeren.  Het is duidelijk dat de uitvoering van de werken over een aantal jaren gespreid verloopt en een fasering kan vermijden dat halfweg de uitvoering het projectbesluit zou vervallen. Immers, een aantal delen van het projectbesluit kunnen vervallen na verloop van tijd. Als het projectbesluit uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het project, worden de vervaltermijnen gerekend per fase. 

Let wel, in de onderzoeken omtrent de concretisering van het project is het wel van belang dat je altijd de overkoepelende effecten van het geheel in beeld brengt.

Stand van verwezenlijking voorkeursbesluit en gekoppelde projectbesluiten

Als het voorkeursbesluit resulteert in verschillende concrete projecten, en dus projectbesluiten, geeft het (ontwerp van) projectbesluit ter informatie de stand van verwezenlijking van het voorkeursbesluit en de andere projectbesluiten die daaraan gekoppeld zijn. Het is van belang, zeker in het eerste projectbesluit, om de globale visie van het voorkeursbesluit te verankeren.

Wat met wijzigingen ten opzichte van het ontwerp van projectbesluit?

Ten opzichte van het ontwerp van projectbesluit (en MER) kunnen slechts wijzigingen worden aangebracht die gebaseerd zijn op of voortvloeien uit de inspraakreacties, geformuleerd tijdens het openbaar onderzoek of de grensoverschrijdende consultatie.

Zoals in de onderzoeksfase zal de bevoegde overheid moeten oordelen of ze, ingevolge de wijzigingen die worden aangebracht, al dan niet een nieuw openbaar onderzoek moet organiseren dan wel of andere processtappen hernomen moeten worden. 

Een nieuw openbaar onderzoek is zeker nodig als de belangen van derden in het gedrang komen door de wijziging.

Wat als er geen projectbesluit genomen wordt?

Soms zal op een voorkeursbesluit geen projectbesluit volgen. Dat kan het geval zijn als de onderzoeken niet tot een eenduidig resultaat leiden en ook bijkomende onderzoeken geen gedragen oplossing bieden. Misschien moeten op zo’n moment de initiële doelstellingen worden geëvalueerd. 

Wel is het zo dat een voorkeursbesluit van rechtswege wordt  opgeheven als binnen zes jaar na de inwerkingtreding ervan geen eerste projectbesluit definitief is vastgesteld. Deze termijn van zes jaar kan niet verlengd worden, ook niet mits motivatie.  In het geval er geen projectbesluit genomen wordt,  speelt de vervalregeling van het voorkeursbesluit.

Mogelijks kan ook beslist worden om (nog) geen besluit te nemen bijvoorbeeld omdat dit op dat moment nog (politiek) niet aangewezen is. Wellicht kan het proces in dat geval – nog binnen de geldingsduur van het voorkeursbesluit – worden verdergezet op een moment dat er wel (politieke) bereidheid is daartoe, al dan niet na bijkomende acties zoals onderzoeken.

In het uitzonderlijke geval dat een bevoegde overheid zich totaal niet langer kan scharen achter het voorkeursbesluit en er absoluut geen projectbesluit zal volgen, moet er geen zes jaar gewacht worden om het voorkeursbesluit te laten vervallen. De overheid die het voorkeursbesluit heeft vastgesteld, kan dit voorkeursbesluit opheffen, zolang er geen definitief vastgesteld projectbesluit is.

Wat gebeurt er na het vaststellen van het projectbesluit?

Na definitieve vaststelling van het projectbesluit zal de bevoegde overheid moeten communiceren over dit projectbesluit, minstens door een bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en een aanplakking.
Het besluit van 12 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten bevat nadere regels over deze wijzen van bekendmaking (artikel 41 tot en met 48).
Je zal echter de burger ook nog op andere manieren op de hoogte moeten brengen van het definitief vastgestelde projectbesluit. Het is nuttig om een ruimere kennisgeving te voorzien. Dat kan gaan van een infofolder, een web-campagne, ...

De bekendmaking zorgt er voor dat het voor alle actoren duidelijk is welke oplossing in concreto uitgevoerd zal worden.

Bovendien zal, als er meerdere projectbesluiten voortvloeien uit één voorkeursbesluit, elk afzonderlijk projectbesluit ter informatie de stand van verwezenlijking van het voorkeursbesluit alsook de stand van de andere projectbesluiten die aan dat voorkeursbesluit gekoppeld zijn, weergeven. Waardoor ook de burgers het grotere zicht op de uitwerking van het project blijven behouden.

Je zal een afschrift van het definitief vastgestelde projectbesluit moeten sturen naar de Vlaamse Regering; de provincies en de gemeenten waarvan het gebied door het projectbesluit geheel of ten dele wordt bestreken en de geconsulteerde instanties en autoriteiten.

Als een projectbesluit een bescherming genomen op basis van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 wijzigt of opheft, is het aangewezen overeenkomstig de verplichtingen van het Onroerenderfgoeddecreet de zakelijkrechthouders per brief op de hoogte te brengen. De zakelijkrechthouders kunnen dan vervolgens de gebruikers van het onroerend goed op de hoogte brengen.

Een projectbesluit is (deels) een reglementair besluit dat een aantal zaken verordenend vastlegt, zodat een datum van inwerkingtreding voorzien wordt. Deze inwerkingtreding wordt voorzien tien dagen na de bekendmaking van het projectbesluit in het Belgisch Staatsblad.