Projectaanvraag Green Deal

Indienen

Een projectvoorstel voor een Green Deal bezorg je via mail aan greendeals@vlaanderen.be.
Voor je een project indient, neem je best contact op per mail of telefoon (02/553.11.20).

Je kan altijd een initiatief indienen. Dit is niet gebonden aan een tijdstip of een projectoproep.

Wat moet je indienen?

Er is geen sjabloon om een aanvraag in te dienen, maar in een projectvoorstel moeten zeker volgende zaken zijn opgenomen:

 • Een SMART omschreven doel van de Green Deal en een beschrijving van het knelpunt dat je wil oplossen. Welke rol zie je de overheid daarbij spelen?
 • Opsomming van de potentiële cruciale en representatieve startpartners. We verwachten dat je die ook al gecontacteerd hebt. In de aanvraag zet je ook wat deze partijen kunnen betekenen in het project (acties/thema en acties/partner).
 • Mogelijk ontbrekende partijen die een meerwaarde voor het project kunnen betekenen.
 • Resterende prangende vragen in verband met de Green Deal die niet vooraf konden worden opgelost.

Op welke criteria wordt het voorstel beoordeeld?

Na ontvangst van het projectvoorstel toetsen we het voorstel op een aantal criteria. Na enkele testcases evalueren we deze set criteria en passen we die aan indien nodig:

 1. Het initiatief heeft een heldere doelstelling voor verduurzaming op het gebied van grondstoffen, biodiversiteit, water, mobiliteit, energie en klimaat, voedsel, ruimte, industrie (circulaire economie, biobased economy, bouw, …).
 2. De impact van het initiatief is aantoonbaar op niveau van de verduurzaming en het economisch resultaat. Minimaal wordt de huidige productie duurzamer of kan er zelfs een groene groei worden bekomen. Deze impact wordt door middel van SMART indicatoren opgevolgd doorheen de uitvoering van de Green Deal en die indicatoren worden opgenomen in de Green Deal. Hiervoor kan eventueel gebruik gemaakt worden van reeds bestaande duurzaamheidstools. 
 3. Het initiatief is rendabel, kosteneffectief en –efficiënt of heeft de potentie om dat te kunnen worden.
 4. Het initiatief is inspirerend en heeft een groot potentieel of leent zich voor brede navolging, bijvoorbeeld voor toepassing in andere sectoren of regio’s.
 5. Het initiatief ondervindt belemmeringen en de Green Deal kan een rol spelen bij het wegnemen hiervan.
 6. De gestelde doelen binnen het initiatief zijn bij voorkeur haalbaar op relatief korte termijn, bij voorkeur binnen drie à vier jaar. Dit betekent dat de geplande acties en de timing ervan realistisch omschreven moeten worden.
 7. Het initiatief is technisch haalbaar.
 8. Als het initiatief overeenkomt met initiatieven uit eerdere deals of andere overeenkomsten, moet het aantoonbaar zijn dat het nieuwe initiatief een toegevoegde waarde heeft ten opzichte van de eerder afgesloten deals.
 9. De initiatiefnemer heeft een actieve rol bij de uitvoering van de Green Deal.

De beoordeling van de ingediende initiatieven gebeurt door een transversaal samengestelde ambtelijke werkgroep: de Green Deal werkgroep. Als het voorgestelde initiatief voldoet aan de voorwaarden zal het traject naar het afsluiten van een Green Deal worden verdergezet.

Opvolging Green Deal

Eens afgesloten, wordt per Green Deal een stuurgroep opgericht die de voortgang zal bewaken.

Doorlooptijden Green Deal

Op basis van andere ervaringen moet het mogelijk zijn om een groene economie convenant vier tot zes maanden na indienen af te sluiten.

Meer informatie

Contacteer ons

Green Deals