Project-m.e.r.

Wanneer een project-m.e.r. opmaken?

De verplichting om al dan niet een project-m.e.r. op te maken, vindt u in de bijlagen bij  het  m.e.r. besluit:

  • Voor projecten die opgesomd zijn in de bijlage I van het m.e.r. besluit is de opmaak van een project-MER (project-milieueffectenrapport) nodig.

  • Voor projecten van de bijlage II-lijst is ofwel een ontheffing van de verplichting tot het opmaken van een project-MER ofwel een project-MER nodig.
  • Voor projecten die voorkomen op de bijlage III-lijst volstaat in de meeste gevallen een project-m.e.r.-screening.
  • Voor niet-vergunningsplichtige activiteiten geldt er geen m.e.r.-plicht.

Voor een aantal veel voorkomende rubrieken bestaan er handleidingen om te bepalen of een project al dan niet onder een bepaalde rubriek van de bjilagen valt.
 

Procedure project MER

Project-MER en omgevingsvergunning

Sinds de inwerkingtreding van de omgevingsvergunningsprocedure wordt de procedure voor de opmaak van een project-MER hierin geïntegreerd. De procedure kan opgesplitst worden in een deel voorafgaand het indienen van de omgevingsvergunning en een deel tijdens de omgevingsvergunningsprocedure. 

Het voortraject is maatwerk waarbij optioneel kan gekozen worden voor verschillende bouwstenen. De enige verplichte stap is het indienen van de aanmelding (= melding van de initiatiefnemer met het voornemen om een project-MER op te stellen aan Team Mer) waarbij het Team Mer minstens moet beslissen over de opstellers van het MER. 
Het MER wordt pas goedgekeurd tijdens de omgevingsvergunningsprocedure. Bijgevolg kan tijdens het openbaar onderzoek ook ingesproken worden op het MER. 

Bekijk de  verschillende bouwstenen van het voortraject worden verder besproken in de handleiding project-MER en omgevingsvergunning.

Project mer omgevingsvergunning

 

Ontheffing van de project-MER verplichting

Voor bijlage II-projecten kan de initiatiefnemer een gemotiveerd verzoek tot ontheffing indienen bij het Team Mer. Deze procedure verloopt volledig voorafgaand aan de omgevingsvergunningsprocedure. Een bijlage-II-project kan in bepaalde gevallen ontheven worden van de verplichting tot het opstellen van een project-MER bijvoorbeeld indien aangetoond wordt dat er geen aanzienlijk gevolgen zijn voor het milieu. Een voorafgaande beslissing van het Team Mer is noodzakelijk, alvorens de initiatiefnemer zijn vergunningsaanvraag kan indienen. Het Team Mer beslist binnen de 60 dagen na ontvangst van het verzoek tot ontheffing. Binnen de 70 dagen na ontvangst van het verzoek wordt de beslissing betekend aan de initiatiefnemer. 

Schema ontheffing project m.e.r.

Project-m.e.r.-screening

De project-m.e.r.-screening is geïntegreerd in het omgevingsvergunningsaanvraagformulier. In de praktijk volstaat het om de vragen in het omgevingsloket correct in te vullen. De beslissing over de project-m.e.r.-screening moet door de vergunningverlenende overheid genomen worden bij de beslissing over ontvankelijk- en volledigheid, dus binnen een termijn van 30 dagen. Als er binnen deze termijn geen beslissing genomen wordt, moet dit uiterlijk binnen 90 dagen gebeuren.

pdf bestandAlgemene handleiding project-m.e.r-screening-actualisatie 2020 (841 kB)

 

Contacteer ons

Team Milieueffectrapportage
02 553 80 79 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)