Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Belang van handhaving

Eén van de belangrijkste maatregelen die worden gehanteerd om emissies te beperken zijn technologische investeringen, zoals onder meer de introductie van ammoniakemissiearme stallen. Handhaving vormt het sluitstuk van dit beleid.   

Het is dan ook belangrijk om lokaal toezicht uit te oefenen op de  installaties die technische maatregelen toepassen om de ammoniakemissies te beperken in klasse 2 bedrijven. Controle op de realisatie van die technische maatregelen kan bijdragen aan het daadwerkelijk reduceren van stikstof.
 
Daarnaast is het van belang te controleren of het aantal vergunde standplaatsen voor dieren niet wordt overschreden.  Als er meer dieren worden gehouden dan vergund, heeft dit immers ook een impact op de stikstofuitstoot.

Hulpmiddelen voor lokale handhavers

Om lokale toezichthouders te ondersteunen bij het gericht uitvoeren van deze controles, voorzien we enkele hulpmiddelen, die u terugvindt op de website van VHRM. Aangezien deze hulpmiddelen enkel toegankelijk zijn voor lokale toezichthouders, moet u zich eerst registreren zodat u vervolgens kan inloggen met een gebruikersnaam en een wachtwoord.