Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Toelichtende nota verlengingsbepaling op verzoek in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof

Sinds 22 september 2014 is het decretaal mogelijk om de milieuvergunning van bedrijven die bijdragen aan de stikstofdepositie op speciale beschermingszones te verlengen. Enerzijds is er de automatische verlenging tot 31 december 2016 en anderzijds de verlenging via een eenvoudig verzoek tot 31 december 2019.

Als antwoord op de talrijke vragen over de verlenging op verzoek van de vergunningstermijn van bepaalde milieuvergunningen in het kader van de Programmatische Aanpak  Stikstof (PAS) werd een nota opgemaakt door de Afdeling Milieuvergunningen. Deze nota bevat ook een voorbeeldformulier voor een verlenging op verzoek.

Andere vragen omtrent de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zijn terug te vinden op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos via de volgende link: https://www.natura2000.vlaanderen.be/pas

Contacteer ons

Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplannen en -projecten