Procedure veiligheidsnota

Deze pagina licht de procedure veiligheidsnota toe in het kader van de omgevingsvergunning.

In het algemeen moet een hogedrempelinrichting bij een omgevingsvergunningsaanvraag een omgevingsveiligheidsrapport voegen. Op dit algemeen principe voorziet de wetgeving echter de mogelijkheid van een afwijking: bij verandering van een vergunde hogedrempelinrichting kan de initiatiefnemer zich beroepen op een bestaand, goedgekeurd omgevingsveiligheidsrapport om niet een nieuw omgevingsveiligheidsrapport op te moeten stellen (en dus de ganse procedure omgevingsveiligheidsrapport te moeten doorlopen). Hierbij gaat het uiteraard om een verandering waarbij installaties met Seveso-gevaarlijke stoffen betrokken zijn.

Voorwaarde voor het toestaan van de afwijking is dat de initiatiefnemer kan aantonen dat:

  • de beoogde verandering geen bijkomend aanzienlijk extern risico voor de mens en geen  bijkomend aanzienlijk risico voor het leefmilieu inhoudt, en 
  • met betrekking tot de beoogde verandering de passende veiligheidsmaatregelen werden genomen of zullen worden genomen om zware ongevallen te voorkomen of bij gebeurlijke zware ongevallen de gevolgen voor mens en milieu op voldoend geachte wijze te beperken.

De initiatiefnemer kan dit aantonen met een zogenaamde veiligheidsnota.

Het is het Team Externe Veiligheid dat, geval per geval, beslist of de afwijking wordt toegestaan. De wijze waarop het Team die beslissing neemt is het voorwerp van een specifieke richtlijn, de Richtlijn Veiligheidsnota, die is opgenomen in het Richtlijnenboek voor Veiligheidsrapportages.

De initiatiefnemer die deze afwijking wil bekomen, moet hiertoe een gemotiveerd verzoek indienen bij het Team Externe Veiligheid, en dit op een moment voldoende voorafgaand aan de omgevingsvergunningsaanvraag. De inititatiefnemer moet immers de beslissing van het Team Externe Veiligheid afwachten, omdat bij een positieve beslissing over het gemotiveerde verzoek, deze beslissing en de veiligheidsnota bij de omgevingsvergunningsaanvraag gevoegd worden. Een negatieve beslissing over het gemotiveerde verzoek impliceert dat de intiatiefnemer voor de beoogde verandering van inrichting een nieuw omgevingsveiligheidsrapport moet laten opmaken, dat hij dan bij de omgevingsvergunningsaanvraag moet voegen.

Het opstellen van een veiligheidsnota

Een veiligheidsnota moet opgesteld worden door een erkend deskundige.

Het Team Externe Veiligheid heeft een VN-traject uitgewerkt om de initiatiefnemer en de erkende deskundige bij het opmaken van de veiligheidsnota te begeleiden.

'Kleiner' project met gevaarlijke stoffen

In zeer specifieke gevallen kan de korte werkwijze 'Kleiner' project met gevaarlijke stoffen toegepast worden.

Meer informatie

Uitgebreidere en meer gedetailleerde uitleg over de criteria die gehanteerd worden om een veiligheidsnota al dan niet toe te staan, vind je in de Richtlijn Veiligheidsnota, die is opgenomen in het Richtlijnenboek voor Veiligheidsrapportages.


Uitgebreidere en meer gedetaileerde informatie over het gemotiveerd verzoek, de opmaak, het indienen en de behandeling ervan, vind je in de procedure OVR_P12 - De veiligheidsnota, die is opgenomen in het Richtlijnenboek voor Veiligheidsrapportages.

Contacteer ons

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)