Procedure omgevingsveiligheidsrapport

Deze pagina licht de procedure omgevingsveiligheidsrapport toe in het kader van de omgevingsvergunning.

In die gevallen waar het decreet Algemeen Milieubeleid [DABM] een omgevingsveiligheidsrapport oplegt, stipuleert het Omgevingsvergunningsdecreet dat dit omgevingsveiligheidsrapport bij de omgevingsvergunningsaanvraag moet gevoegd worden, en dat de (eind)beoordeling (d.i. de goedkeuring of de afkeuring) van dit omgevingsveiligheidsrapport onderdeel is van de behandeling van deze omgevingsvergunningsaanvraag.

Het opstellen van het omgevingsveiligheidsrapport verloopt volgens de bepalingen van het [DABM]. Daarin is opgenomen dat de initiatiefnemer (d.i. de hogedrempelinrichting) het opstellen van het rapport moet aanmelden bij het Team Externe Veiligheid, het rapport vervolgens moet laten opstellen door een daartoe erkend deskundige, en daarna, optioneel, een (voorlopige) kwaliteitsbeoordeling van het rapport door het Team Externe Veiligheid kan vragen.

Gezamenlijke lezing van het Omgevingsvergunningsdecreet en het [DABM] leert dus dat in de procedure die leidt tot het opstellen en het beoordelen van het omgevingsveiligheidsrapport, een traject-deel voorafgaand aan de vergunningsprocedure en een traject-deel tijdens de vergunningsprocedure bestaat. Beide traject-delen bevatten een aantal verplichte, decretaal voorziene stappen. Zonder afbreuk te doen aan deze decretale stappen, heeft de dienst Veiligheidsrapportering een volledig begeleidingstraject uitgetekend om de initiatiefnemer te ondersteunen bij het opstellen van het omgevingsveiligheidsrapport. Het afleggen van dit traject verhoogt de kans op een omgevingsveiligheidsrapport van voldoende hoge kwaliteit, en dus op een goedkeuring van het rapport.

Meer informatie

Uitgebreidere en meer gedetailleerde uitleg over het verloop en de uitvoering van dit traject in de praktijk vind je in de OVR-procedures, die opgenomen zijn in het Richtlijnenboek voor Veiligheidsrapportages.

Contacteer ons

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)