Primaire oppervlaktedelfstoffen

In Vlaanderen vindt ontginning plaats van diverse soorten zand, klei, leem, grind en in beperkte mate natuursteen.  Er is een historisch gegroeid onderscheid tussen het grindbeleid en het beleid voor de overige oppervlaktedelfstoffen.

Beleid

Het oppervlaktedelfstoffenbeleid  wordt geregeld door het Oppervlaktedelfstoffendecreet en het geassocieerde uitvoeringsbesluit VLAREOP.  

Het decreet stelt dat het  beleid inzake het beheer van  de oppervlaktedelfstoffen als basisdoelstelling heeft om op een duurzame wijze te voorzien in de oppervlaktedelfstoffen die nodig zijn om  aan de huidige en toekomstige behoefte aan materialen te voldoen.    

De basisdoestelling wordt nader geconcretiseerd door:

  • Het ontginnen op een wijze dat er een maximale wederzijdse versterking ontstaat tussen de economische componenten, de sociale componenten en de milieucomponenten;
  • Het bieden van ontwikkelingsperspectieven aan de sector, met inachtneming van de bedrijfseconomische rechtszekerheid, met het oog op socio-economische aanvaardbare ontginningsmogelijkheden op lange termijn om te voldoen aan de maatschappelijke behoeften;
  • Het zuinig en doelmatig aanwenden van oppervlaktedelfstoffen;
  • Het optimaal ontginnen binnen ontginningsgebieden op basis van een zuinig ruimtegebruik;
  • Het aanmoedigen van het gebruik van volwaardige alternatieven voor oppervlaktedelfstoffen. Daarbij wordt in het bijzonder rekening gehouden met de doelstellingen van het duurzaam materialenbeheer, vermeld in artikel 4, § 3, van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen;
  • Het maximale behoud en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk milieu.

Plannen en monitoring

De Vlaamse Regering stelt een Algemeen Oppervlaktedelfstoffenplan (AOD) op dat uitvoering geeft aan de doelstellingen die vermeld worden in het oppervlaktedelfstoffendecreet. Het plan wordt vijfjaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd. 

In het Algemeen Oppervlaktedelfstoffenplan wordt beschreven wat de behoefte aan primaire oppervlaktedelfstoffen is (op basis van data uit het Monitoringsysteem Duurzaam Oppervlaktedelfstoffenbeleid) en welke reserves beschikbaar zijn in de ontginningsgebieden. Vervolgens wordt aangegeven welke pistes moeten worden gevolgd om de grondstoffenbevoorrading duurzaam te verzekeren, gebaseerd op ontwikkelingsperspectieven voor de ontginningssector van minimaal 25 jaar en met acties voor de komende 5 jaar.  

Recente onderzoeken

Oudere onderzoeken kan u terug vinden op het FRIS Onderzoeksportaal. 

Meer informatie

  • De Delfstoffenverkenner op de Databank Ondergrond Vlaanderen is een online applicatie die het voor een afgelijnd geografisch gebied mogelijk maakt om te bepalen welke lithologieën nabij de oppervlakte voorkomen en welke potentieel ontginbaar zijn op basis van optionele randvoorwaarden.
  • De website Ikdoorgrondvlaanderen.be is een educatieve website over de minerale natuurlijke rijkdommen van Vlaanderen.

Regelgeving

Contacteer ons

Team ondergrond en diepe ondergrond