Planschade

Wanneer de bestemming van uw bouwgrond wijzigt

Planschade is de schade die de eigenaar van een bebouwbare grond ondervindt als zijn grond door een bestemmingswijziging niet meer bebouwbaar of verkavelbaar is. Het recht op planschadevergoeding ontstaat als binnen vijf jaar na de bestemmingswijziging:  

  • de grond wordt verkocht of ingebracht in een vennootschap; 
  • een stedenbouwkundige vergunning wordt geweigerd; 
  • een negatief stedenbouwkundig attest wordt afgeleverd.  

Het bedrag van de planschadevergoeding 

De planschadevergoeding bedraagt 80% van de waardevermindering van de grond als gevolg van de bestemmingswijziging. De waardevermindering is het verschil tussen de geindexeerde oorspronkelijke verwervingsprijs en de waarde op het ogenblik dat het recht op planschadevergoeding ontstaat.

Enkel voor direct bebouwbare bouwgrond!

Het recht op planschadevergoeding is enkel van toepassing op:

  • percelen die voor de bestemmingswijziging bebouwbaar waren. 

  • percelen die aan een uitgeruste weg liggen.

  • enkel de eerste 50 meter van het perceel, grenzend aan de weg. 

Hoe bekomen?

Een planschadevergoeding wordt niet automatisch toegekend. De eigenaar die er recht op meent te hebben, moet een planschadevordering indienen bij de rechtbank van eerste aanleg. Hij doet dit uiterlijk 1 jaar na het ontstaan van het recht op planschadevergoeding. De rechtbank beoordeelt of aan de toepassingsvoorwaarden is voldaan en stelt een deskundige aan die een raming maakt van de waardevermindering.

Uitzonderingen

Er geldt een aantal uitzonderingen waarin geen planschade verschuldigd is. Zo is er geen recht op een planschadevergoeding in de volgende gevallen: 

  • bij een bouwverbod dat voortvloeit uit een onteigeningsbeslissing;

  • als de waardevermindering minder dan 20% bedraagt van de waarde van het perceel. 

Meer info

Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning (BJO)