Plannenregister

Het plannenregister is een gemeentelijk gegevensbestand waarin voor het grondgebied van de gemeente alle plannen opgenomen zijn die een invloed kunnen hebben op het nemen van een ambtelijke beslissing i.v.m. ruimtelijke ordening. Het plannenregister bevat onder meer de geldende plannen van aanleg, de ruimtelijke uitvoeringsplannen en ontwerpen ervan; de stedenbouwkundige verordeningen en de onteigeningsplannen.

Het plannenregister is bedoeld om geconsulteerd te worden bij:

 • de beoordeling van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag;
 • elke vraag naar de gebruiksmogelijkheden van een perceel of gebouw.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onderstreept het belang van het register door te stellen dat iedere gemeente over een plannenregister moet beschikken.

Het plannenregister is bovendien een bestuursdocument. Burgers kunnen het  inzien of tegen vergoeding een uittreksel opvragen. Het college van burgemeester en schepenen is verantwoordelijk voor de overeenstemming van het plannenregister met de stukken die erin moeten worden opgenomen.

Van zodra een gemeente beschikt over én een plannenregister én een vergunningenregister wordt dit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en ontstaan nadere informatieplichten.

Hoe maakt de gemeente haar plannenregister op?

Het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 bepaalt de nadere regels voor de opmaak en de actualisering van het plannenregister. Het gaat om minimale vormvoorschriften. Het staat de gemeente vrij om een uitgebreider register samen te stellen.

Het plannenregister bestaat uit drie gedeelten met onderlinge verwijzingen: een planneninventaris, een contourenkaart en de eigenlijke van kracht zijnde plannen en verordeningen.

 • De planneninventaris is bij voorkeur een digitale tabel die een overzicht geeft van al de rechtsgeldige plannen en verordeningen die in het plannenregister moeten opgenomen worden. Er is een uniek identificatienummer voor elk plan voorzien (combinatie van rubriek-, stam- en volgnummer).
 • De contourenkaart is bij voorkeur een digitale grafische weergave van al de contouren van (delen van) plannen die in het register dienen opgenomen te worden.
 • De eigenlijke plannen zijn de originele papieren plannen met de handtekening van de goedkeurende instantie op.

Indien de gemeente het plannenregister digitaal opmaakt, moet rekening ze houden met de technische aanbevelingen in de richtlijn voor de digitale uitwisseling van gegevens betreffende het plannenregister.

De gemeenten kunnen bij de opmaak van het plannenregister begeleiding vragen bij Ruimte Vlaanderen.

De gemeente heeft een plannenregister, wat nu?

Het eerste plannenregister moet conform verklaard worden door de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar.Na de conformverklaring van het eerste plannenregister ontvangt de gemeente éénmalig subsidies. Deze worden automatisch uitbetaald. De gemeente hoeft bijgevolg geen aanvraag in te dienen.

Aangezien een plannenregister de actuele en relevante informatie moet bevatten voor een bepaald stuk grond, is het belangrijk dat de gemeente het register systematisch bijhoudt. Het college van burgemeester en schepenen is verantwoordelijk voor de overeenstemming van het plannenregister met de stukken die erin moeten worden opgenomen en moet de gegevens binnen een termijn van veertien dagen registreren.

Gemeentes met een  een conformverklaard plannenregister

Contacteer ons

Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)
02 553 83 50 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)

Meer informatie

 • pdf bestandTechnische richtlijn plannenregister (210 kB)  (versie 2.0 - in werking sedert 1 juli 2011)

  Ingevolge het ‘Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen’ van 17/02/2017 moeten ruimtelijk verordenende plannen en verordeningen vanaf 01/06/2018 worden uitgewisseld via een digitaal platform (art 24). Dit betekent dat vanaf die datum de gegevens moeten uitgewisseld worden conform de richtlijnen van het uitwisselplatform voor digitale stedenbouwkundige informatie (DSI). Het richtlijnenboek voor het DSI-platform en bijbehorende documentatie is te vinden via volgende link.

  Als direct gevolg hiervan vervalt vanaf 01/06/2018 de richtlijn voor de digitale uitwisseling van gegevens betreffende het plannenregister (versie 2.0 van 15/03/2011).

 • pdf bestandLijst optionele planrubrieken plannenregister (20 kB)
 • pdf bestandConversie specificaties plannenregister (29 kB)
 • zip bestandSjablonen plannenregister (1 kB)
 • Nog vragen over deze technische richtlijn: pdf bestandVeelgestelde vragen over de technische richtlijn (139 kB)
 • Voor een aantal plantypes stelt het departement informatie ter beschikking.
  zip bestandZipfile met contouren van plantypes (6.48 MB)
  Het gaat concreet om contouren van provinciale en gewestelijke bouwverordeningen en stedenbouwkundige verordeningen. Daarnaast worden ook contouren van de gewestplannen en hun wijzigingen meegegeven. Hierbij geldt echter de opmerking dat voor sommige gewestplanwijzigingen die betrekking hebben op louter lijninfrastructuur nog geen contouren beschikbaar zijn. De gewestelijke RUP contouren werden niet in dit bestand opgenomen omdat deze voortdurend geactualiseerd worden.