Pilootprojecten Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering  de strategische visie over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed. Deze visie zet nieuwe krachtlijnen uit voor het ruimtelijk beleid in Vlaanderen. 

Het Departement Omgeving wil met de gemeenten rond de nieuwe uitdagingen aan de slag en ondersteunt een aantal gemeenten die met  een pilootproject het ruimtelijk veranderingstraject mee in gang zetten .

Hiertoe werd in januari 2019 een oproep gelanceerd.  Tijdens de maand maart werden 47 subsidieaanvragen voor pilootprojecten BRV ingediend conform het subsidiereglement pilootprojecten BRV.  

Deze projecten werden vervolgens beoordeeld op basis van hun pilootwaarde in functie van de doorvertaling van de strategische visie van het BRV en hun bijdrage aan het ruimtelijk veranderingstraject dat de strategische visie BRV vooropstelt.  Op voorstel van het Departement Omgeving besloot de minister de hieronder vermelde 18 pilootprojecten BRV te selecteren en een subsidie toe te kennen. 

Voor de verdere kennisuitwisseling en -opbouw tussen de verschillende pilootprojecten BRV worden vier thematische pilootgroepen opgericht waarrond een traject van intervisie en kennisopbouw wordt georganiseerd.  Per categorie kunt u de geselecteerde projecten volgen, uw licht opdoen over tussentijdse mijlpalen en leerpunten en aldus genieten van de kennisuitwisseling en -opbouw tussen de verschillende pilootprojecten BRV.”

Over de strategische visie

Deze pilootprojecten kaderen in de strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

 

 

 

Geselecteerde projecten 2019

 1. Hoogstraten – gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan 
 2. Geel – gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan 
 3. Vilvoorde – ruimtelijk rendement en 10 ruimtelijke kernkwaliteiten (wegwijzer ruimte) 
 4.  Lochristi – gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan 
 5.  Maasmechelen – gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan (rewildering Maasmechelen) 
 6. Geetbets – slim parkeerbeleid (GBts 2punt0) 
 7.  Zoutleeuw – iGECORO en 10 ruimtelijke kernkwaliteiten (samenwerking Getestreek) 
 8. Puurs-Sint-Amands – gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan 
 9. Vilvoorde – slim parkeerbeleid 
 10.  Antwerpen – gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan (integratie strategische MER) 
 11. Bornem – gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan 
 12. VENECO – ruimtelijk rendement (regionaal afwegingskader) 
 13. Vorselaar – ruimtelijk rendement (omslag ruimtedenken) 
 14. Edegem – ruimtelijk rendement en 10 ruimtelijke kernkwaliteiten (slimme ruimte, open ruimte) 
 15. Stadsregio Turnhout – ruimtelijk rendement en 10 ruimtelijke kernkwaliteiten (gedeelde ruimte, gedeelde aanpak) 
 16. IOK – 10 ruimtelijke kernkwaliteiten (intergemeentelijk kwaliteitsplatform) 
 17. Brakel/Horebeke – iGECORO 
 18. Leiedal – intergemeentelijk ruimtelijk beleidsplan (Zuidwest-Vlaanderen) 

Contacteer ons

Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning (BJO)
Groenblauwe netwerken - pilootprojecten

Nieuwe oproep pilootprojecten 2020

De minister van Omgeving lanceert een tweede oproep pilootprojecten BRV.  Er kunnen projecten ingediend worden voor volgende thema’s:

 • Lokale strategie om een bouwshift te realiseren 
 • Lokale strategie om groenblauwe netwerken te realiseren 
 • Lokale strategie rond stedenbouwkundige lasten