PFAS-actieplan

In februari 2020 werd een PFAS-actieplan voor Vlaanderen opgemaakt, gecoördineerd door het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid. PFAS (perfluoralkylstoffen) is een verzamelnaam voor een grote heterogene groep van meer dan 6.000 stoffen. 

Het PFAS-actieplan bevat momenteel 23 verschillende acties waarvoor verschillende partners binnen het beleidsdomein Omgeving verantwoordelijk zijn nl. Departement Omgeving, VMM, OVAM en INBO. De acties situeren zich op verschillende terreinen: kennisuitwisseling en -doorstroming, bronaanpak, prioriteiten rond water, bodem en lucht, blootstelling en effecten van PFAS in de mens, communicatie en sensibilisatie. Het PFAS-actieplan is geen statisch plan, een uitbreiding met nieuwe acties wordt onderzocht.

pdf bestandActieplan hormoonverstoring PFAS (600 kB)

Meer informatie over perfluorverbindingen, toepassingsgebieden en blootstelling vind je in de factsheet en op de website van de Vlaamse overheid.

pdf bestandFactsheet perfluors (juni 2021) (532 kB)

Aanleiding voor opmaak actieplan

Een belangrijke reden om het actieplan op te stellen, waren meetresultaten van het Vlaams humaan biomonitoringprogramma. Humane biomonitoring betekent ‘meten in de mens’. Sinds de cyclus 2007-2011 worden PFAS meegenomen in meetcampagnes uitgevoerd door het Steunpunt Milieu en Gezondheid.  

In de verschillende meetcampagnes (cycli) werden de meest gebruikte onderzocht nl. PFOS en PFOA. In de campagne (2016-2020) werden bij 600 Vlaamse adolescenten (14-15 jaar) naast PFOS en PFOA ook verschillende andere PFAS gemeten nl. PFNA, PFHxS, PFBS, PFDA, PFPEA, PFHxA, PFHpA, PFUNDA, PFDODA, PFHpS.

Bij volwassenen zijn er algemeen in Vlaanderen voor PFOS en PFOA overschrijdingen van de gezondheidskundige toetsingswaarden. Voor PFOS is de gezondheidskundige toetsingswaarde 5 μg/L en voor PFOA 2 μg/L (HBM-I waarden, afgeleid in 2016 door de Duitse HBM Commissie). 

Doorheen de jaren zien we wel een daling van PFOS en PFOA in het lichaam. Dat reflecteert de opgelegde beperkingen voor het gebruik van die stoffen.

Geometrisch gemiddelde PFOS en PFOA


 

Contact

Departement Omgeving