Participatietraject erkenningen leefmilieu

•    Beleidsnota Omgeving 2019 - 2024
•    Studie erkenningen leefmilieu

Beleidsnota Omgeving 2019 - 2024


De Vlaamse beleidsnota Omgeving 2019-2024 bevat de operationele doelstelling om het instrument erkenningen te herzien:


“Momenteel beschikken tienduizenden personen en organisaties over een VLAREL-erkenning. Deze dienstverlening die zij bieden aan burgers, bedrijven en overheden is cruciaal in de beheersing van gefluoreerde broeikasgassen, ozonlaagafbrekende stoffen, milieuhinder, bodem-, lucht- en (drink)waterkwaliteit, hinder en veiligheid en de kwaliteit van MER- en VR-rapporten. 


Ik evalueer en herzie het instrument erkenningen als ondersteunend instrument voor de diverse beleidsthema’s en de rol van de overheid hierin.”  


Studie: participatietraject erkenningen leefmilieu


In uitvoering van de beleidsnota voert het Departement Omgeving hiertoe een studie uit. De erkenningen leefmilieu waarvoor het Departement Omgeving bevoegd is, worden op een systematische wijze in kaart gebracht en gescreend op de mogelijke beleidsopties. Deze opdracht gebeurt in een participatief traject met de belanghebbenden.

Na deze eerste stap zal het Departement Omgeving de resultaten voorleggen aan de Vlaamse minister bevoegd voor Omgeving. In het verdere traject zullen belanghebbenden zoals beroepsfederaties en erkende personen opnieuw geconsulteerd worden.

Als u in tussentijd vragen of opmerkingen heeft over de studie, dan kunt u contact opnemen met erkenningen.omgeving@vlaanderen.be