Parkbos Gent

Periode 02.02.2007 - 02.02.2012
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent, De Pinte, Sint-Martens-Latem
Aanvrager Provincie Oost-Vlaanderen
Subsidiebedrag 178.000 euro
Status Afgerond

 

Situering en doelstellingen

Het Parkbos is een groot open gebied van bijna 1.200 ha ten zuiden van Gent, tussen de Ringvaart, de Kortrijksesteenweg, de autosnelweg E17 en de woonkern van de gemeente De Pinte. Al in het midden van de jaren negentig was een wetenschappelijke studie verricht naar de meest wenselijke en haalbare locatie voor een recreatief bos van 300 hectare nabij de stad Gent. De keuze viel op de kastelensite bij Zwijnaarde – later het Parkbos genoemd. Het stadsbos werd in een aantal ruimtelijke planningsprocessen vastgelegd, zoals de afbakening van het grootstedelijk gebied Gent en het Ruimtelijk Structuurplan Gent (2003). De kastelensite is opgenomen als een van de vier uit te bouwen groenpolen rond Gent.

In 2005 keurde de Vlaamse Regering het ruimtelijke uitvoeringsplan ‘groenpool Parkbos’ goed waarin de nieuwe bestemmingen en doelen waren opgenomen: de uitbouw van een multifunctionele groenpool met 340 ha oud en nieuw bos, 200 ha park- en natuurgebied en 500 ha duurzaam landbouwgebied. Het Parkbos kreeg prioritair belang gezien het groot tekort aan toegankelijk groen in de provincie Oost-Vlaanderen in het algemeen en in de Gentse regio in het bijzonder. Het Parkbos zal vooral ‘zachte’ recreatiemogelijkheden bieden, maar krijgt daarnaast nog andere functies: duurzame landbouw, ondersteunende horeca, woningen en meer actieve recreatie. Ook tot de doelstelling behoort de vlotte bereikbaarheid van het gebied, onder andere via de centrale fiets- en wandelas 'de Oude Spoorweg'.

Het was de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen die mee een impuls heeft gegeven voor de opstart van dit strategisch project. In 2008 sloten de partners – zoals Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij – een samenwerkingsovereenkomst over de projectcoördinatie voor de periodes 2008-2011 en 2011-2014. Bij een aantal deelprojecten wordt samengewerkt met onder andere het Agentschap Wegen en Verkeer en met Waterwegen en Zeekanaal nv.

Een stuurgroep bepaalt de hoofdlijnen van het project, de dagelijkse werking zit bij het projectbureau en een zestal werkgroepen bepalen de vorm van de verschillende deelprojecten. Daarnaast is er een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit het middenveld.

Resultaten

Het project had de afgelopen jaren vertraging opgelopen, onder andere door de schorsing door de Raad van State van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. In juli 2010 legde de Vlaamse Regering het gewestelijk RUP opnieuw vast, ze koppelde hieraan een hoogdringende onteigening en daardoor kwam de uitvoering van het project in een stroomversnelling terecht.

De inrichting van de boskernen zal over een periode van acht jaar gefaseerd gebeuren. Het recreatieve netwerk, een huisstijl en het bijhorend meubilair is ondertussen uitgewerkt. Het ontwerpbureau Greisch zal de realisatie van twee Parkbosbruggen voorbereiden: die zullen – samen met de Oude Spoorwegverbinding – de trage verbindingsas door het projectgebied vormen tussen De Pinte en Gent.

Verder zijn er vier portalen voorzien die als toegangspoorten tot het gebied zullen fungeren:

  • Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) neemt de portalen Grand Noble, Den Beer en De Ghellinck voor haar rekening. De boskern en het portaal Grand Noble zijn volop in ontwikkeling. ANB sloot hiervoor een erfpachtovereenkomst af met de eigenaars. Vanaf 2013 is deze boskern open voor het publiek. De Stad Gent staat in voor de ontwikkeling van het portaal Maaltebruggepark.
  • Heel wat wandelroutes worden inmiddels gerealiseerd en voor het publiek geopend.
  • In het (vochtige) natuurgebied Vallei van de Rosdambeek is een houtig wandelpad – een ‘knuppelpad’ – aangelegd vanuit de Rosdamstraat. In 2013 zal ook de verbinding met de Moeistraat verder afgewerkt worden. In dit gebied planten de leerlingen van de vier basisscholen van Sint-Martens-Latem ook jaarlijks bijkomend bos aan tijdens een plantdag.
  • De realisatie van de andere routes is gekoppeld aan de andere inrichtingsprojecten: de boskernen door Agentschap voor Natuur en Bos en het landbouwgebied door de Vlaamse Landmaatschappij in het kader van de ruilverkaveling Schelde-Leie.

Meer informatie

Documenten:

Coördinator:
Hannelore Vandorpe, opgevolgd door Iris Lauwaert
Provincie Oost-Vlaanderen
Provinciehuis
Projectbureau Parkbos
Gouvernementstraat 1
9000 GENT
tel: +32 9 267 83 04
Mail: Klik hier