OVR-traject tijdens de vergunningsprocedure

Het OVR-traject tijdens de vergunningsprocedure beschrijft de acties die het Team Externe Veiligheid ten aanzien van het omgevingsveiligheidsrapport moet uitvoeren nadat de omgevingsvergunningsaanvraag werd ingediend.

In het Omgevingsvergunningsdecreet worden twee vergunningsprocedures onderscheiden: de gewone vergunningsprocedure en de vereenvoudigde vergunningsprocedure. Een vergunningsaanvraag die vergezeld is van een omgevingsveiligheidsrapport verloopt altijd volgens de gewone vergunningsprocedure.

De gewone vergunningsprocedure

Onderstaand schema schetst het verloop van de gewone vergunningsprocedure, met focus op het traject dat het omgevingsveiligheidsrapport hierin volgt.

Schema OVR-traject tijdens OVA.png

In dit schema worden volgende afkortingen gebruikt:

  • OVA: omgevingsvergunningsaanvraag
  • OVR: omgevingsveiligheidsrapport
  • GK: Goedkeuring
  • O.O.: openbaar onderzoek
  • dienst VR: het Team Externe Veiligheid
  • AK: afkeuring
  • OMVC: omgevingsvergunningscommissie
  • d: kalenderdag(en)

Verduidelijkingen bij het schema:

In dit traject is de meest belangrijke stap deze die de (definitieve) goedkeuring of afkeuring van het omgevingsveiligheidsrapport inhoudt.

Indienen van het omgevingsveiligheidsrapport

De initiatiefnemer voegt het omgevingsveiligheidsrapport (in voorkomend geval vergezeld van het verslag over de voorlopige kwaliteitsbeoordeling van het rapport) toe aan de omgevingsvergunningsaanvraag die hij indient bij de bevoegde vergunningverlenende overheid.

Goedkeuring of afkeuring van het omgevingsveiligheidsrapport

Nadat de bevoegde vergunningverlenende overheid de vergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig heeft bevonden, ontvangt het Team Externe Veiligheid van hem het omgevingsveiligheidsrapport. Binnen een termijn van 60 dagen na ontvangst ervan, moet het Team Externe Veiligheid een beslissing nemen die leidt tot de goedkeuring of tot de afkeuring van het omgevingsveiligheidsrapport. Het Team maakt hiervan een verslag op. In zijn beslissing houdt het Team rekening met de eventuele relevante elementen die door het openbaar onderzoek werden aangereikt (d.i. inclusief de eventuele opmerkingen van de betrokken partijen in het kader van de grensoverschrijdende informatieuitwisseling).

Het Team Externe Veiligheid maakt zijn beslissing (incl. het verslag) binnen een termijn van 10 dagen over aan de  bevoegde vergunningverlenende overheid en aan de initiatiefnemer. Op vraag van de bevoegde vergunningverlendende overheid kan het Team Externe Veiligheid zijn beslissing toelichten op de zitting van de omgevingsvergunningscommissie.

Bemerk dat als het Team Externe Veiligheid het omgevingsveiligheidsrapport afkeurt, de vergunningsprocedure van rechtswege stopt.

Meer informatie

Uitgebreidere en meer gedetailleerde uitleg over de goedkeuring of afkeuring van een omgevingsveiligheidsrapport vind je in de procedure OVR_P04 - Goed- of afkeuring van een OVR, die is opgenomen in het Richtlijnenboek voor Veiligheidsrapportages.

Contacteer ons

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55