Overzicht recent onderzoek

Gewijzigde rolverdeling in het Omgevingsbeleid en impact op ruimte en milieu

Midden jaren 90 evolueerde ruimtelijke ordening van een centrale bevoegdheid naar decentrale verdeling van die bevoegdheden, vanuit het idee dat beslissingen het best genomen worden op het meest geschikte niveau. Ook binnen milieubeleid is er sprake van een verschuiving van bevoegdheden.

Cartografische verkenning van de Antwerpse stadsregio

De opdracht ‘Cartografische verkenning van de Antwerpse stadsregio’ verkent het functioneren van de regio door middel van cartografie. De lezing bouwt verder op de studie ‘Metabolisme van Antwerpen, stad van stromen’1. De metabolismestudie ging in op de vraag hoe onder meer goederen, biomassa, afval, energie, mensen, lucht en data in en rond de stad Antwerpen bewegen. Hoe beïnvloeden deze stromen de levenskwaliteit en welke fysieke, directe en indirecte relaties bestaan er in ruimtelijke zin? Waar zijn er opportuniteiten te ontdekken wanneer je die stromen gaat koppelen?

Groenblauwe netwerken in Vlaanderen

In het sterk versnipperde Vlaanderen kan het beter verbinden van open ruimte gebieden en het verweven van een groen -en blauw netwerk doorheen het bebouwde weefsel zorgen voor verschillende maatschappelijke voordelen. Zo draagt het netwerk bij aan de bevordering van de biodiversiteit en de ecologische samenhang, aan de ontwikkeling van een meer klimaatbestendig Vlaanderen en aan de verhoging van onze leefkwaliteit door het creëren van gezondere steden, dorpen en wijken met voldoende kwalitatief groen. Daarom wordt in de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen het ontwikkelen van groenblauwe netwerken (GBN) als belangrijk thema naar voor geschoven.

Segmentatie IV: beweegredenen voor verweving van wonen en werken

In Vlaanderen komen woningen en bedrijven vaak naast elkaar voor. In dit onderzoek wilden we nagaan hoe we deze verweving kunnen behouden en eventueel versterken. Daarvoor namen we 9 bedrijven en hun omgeving onder de loep. We keken hoe de bedrijven doorheen de decennia omgingen met de omgeving om zo een zicht te krijgen op de relaties tussen wonen en werken. Het resultaat is 'verweefcoaching': een rijk arsenaal aan strategieën en houdingen voor bedrijven, burgers en beleidsmakers die actief verweving promoten.

Maatschappelijke kosten van verspreide bebouwing becijferd

De maatschappelijke kosten voor infrastructuur, mobiliteit en open ruimte liggen een stuk hoger buiten de gebieden met stedelijke kenmerken.

Evaluatie van het Green Deal-instrument

Deze studie is een analyse van het instrument Green Deal en de Green Deals in werking in Vlaanderen. Naast een literatuurstudie die voornamelijk kijkt naar de opbouw van het instrument, worden ook de lopende Green Deals met hun eigen karakteristieken onder de loep genomen.

Instrumentele analyse van gezondheid binnen het ruimtelijk beleid

Het onderzoek heeft als doel na te gaan hoe ‘gezondheid’, in de brede zin van het woord, in de huidige situatie wordt meegenomen in het instrumentarium van het ruimtelijk ordeningsbeleid in Vlaanderen, meer specifiek in de ruimtelijke uitvoeringsplannen en de vergunningverlening.

Verkenning en ontwikkeling Mobiscore

Een Mobiscore is een score van een huis of perceel waarmee wordt ingeschat hoe goed voorzieningen op een duurzame wijze bereikbaar zijn nl. te voet en met de fiets. Met dit instrument wil het departement Omgeving de gebruikers bij de keuze voor een nieuwe woonplaats bewust maken van de mobiliteitsimpact die deze keuze met zich meebrengt door het aanbieden van objectieve en volledige informatie.

Geologisch (G3Dv3) en hydrogeologisch (H3D) 3D-lagenmodel van Vlaanderen

Het G3Dv3- en H3D-model trachten daarbij een zo volledig mogelijk overzicht te geven van de geologie en hydrogeologie op eender welke locatie in Vlaanderen. Dit maakt ze tot een handige samenvatting van de geologische kennis die doorheen de afgelopen eeuwen over Vlaanderen werd verzameld. Dit rapport beschrijft de methodiek voor de totstandkoming en de uiteindelijke resultaten van dit G3Dv3- en H3D-model.

Contacteer ons

Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)

Op zoek naar een specifiiek onderzoek? Zoek in de databank van het FRIS onderzoeksportaal of contacteer ons.