Overheid die bevoegd is om het (ontwerp van) projectbesluit vast te stellen

Zoals ook de startbeslissing en het voorkeursbesluit, moet het projectbesluit vastgesteld worden door een politieke overheid, met name de Vlaamse Regering, de provincieraad of de gemeenteraad.

Wie van deze drie politieke overheden finaal de ‘uniek bevoegde overheid’ wordt, verschilt van geval tot geval en hangt af van de feitelijke context.

Bij het bepalen van de uniek bevoegde overheid, wordt ook in de uitwerkingsfase gekeken naar de bevoegdheidsregeling die geldt in het kader van de omgevingsvergunning.

Op basis van de bevoegdheidsregeling die geldt in het kader van de omgevingsvergunning, kan het zijn dat meerdere overheden bevoegd zijn voor het complexe project. Ook in dat geval zal er slechts één uniek bevoegde overheid zijn voor het vaststellen van een projectbesluit.

Wel is het zo dat één voorkeursbesluit kan leiden tot meerdere projectbesluiten. Anders gezegd, het alternatief dat in het voorkeursbesluit op strategisch niveau gekozen is, kan in verschillende concrete projecten resulteren. Deze gekoppelde projectbesluiten kunnen door verschillende overheden vastgesteld worden. In dat geval moet elk ontwerp van projectbesluit de stand van verwezenlijking geven van het voorkeursbesluit en de andere projectbesluiten die daaraan gekoppeld zijn.

Wat houdt de bevoegdheid om een (ontwerp van) projectbesluit vast te stellen in?

Afhankelijk van de concrete uitwerking van het complex project, kan een projectbesluit gelden als beslissingen waarvoor andere bestuursniveaus, op grond van sectorale regelgeving, bevoegd zijn om deze te nemen. Zo kan een projectbesluit een bestemmingswijziging doorvoeren waarbij de Vlaamse Regering bevoegd zou zijn in de ruimtelijke planningsprocedure, maar ook een milieu- (of omgevings-)vergunning waarvoor de deputatie bevoegd is. 

Het kan ook gaan om de beslissingsbevoegdheden die overeenkomstig wetten, decreten of organisatiereglementen zijn gedelegeerd of toegewezen aan de overheidsadministraties, specifieke ambtenaren (zoals de gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar en de gewestelijk erfgoedambtenaar) of aan interne of externe verzelfstandigde agentschappen.

Het projectbesluit integreert alle dergelijke beslissingen, op voorwaarde dat de overheid die het projectbesluit vaststelt, in onderling overleg met de betrokken overheden is aangewezen. 

Het definitief vastgestelde projectbesluit zal uitdrukkelijk moeten aangeven als welk van die beslissingen het geldt.

Welke overheid stelt het (ontwerp van) projectbesluit vast?

Zoals gezegd wordt een (ontwerp van) projectbesluit vastgesteld door de Vlaamse Regering, de provincieraad of de gemeenteraad.

Welke van deze drie overheden nu juist het projectbesluit vaststelt, is – zoals bij het voorkeursbesluit – afhankelijk van het complexe project:

Als dit project een project betreft waarvoor de Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar in eerste administratieve aanleg bevoegd is om de omgevingsvergunning af te leveren, is de Vlaamse Regering de bevoegde overheid voor het vaststellen van het projectbesluit.  

Voor welke projecten levert de Vlaamse Regering de omgevingsvergunning af?

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar is in eerste administratieve aanleg bevoegd voor de volgende aanvragen van:
1. de projecten waarvoor de Vlaamse Regering bij besluit heeft bepaald dat zij hiervoor bevoegd is om in eerste administratieve aanleg een beslissing te nemen; 
2. de projecten die uitsluitend mobiele of verplaatsbare inrichtingen of activiteiten omvatten als vermeld in artikel 5.1.1, 10°, van het DABM over twee of meer provincies.

Ook veranderingen aan deze projecten worden vergund door de Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar.

Als dit project een project betreft waarvoor de deputatie in eerste administratieve aanleg bevoegd is om de omgevingsvergunning af te leveren, is de provincieraad de bevoegde overheid voor het vaststellen van het projectbesluit.

Voor welke projecten levert de deputatie de omgevingsvergunning af? 

De deputatie is in eerste administratieve aanleg bevoegd voor de volgende aanvragen van:

1. de projecten waarvoor de Vlaamse Regering bij besluit heeft bepaald dat de deputatie hiervoor bevoegd is om in eerste administratieve aanleg een beslissing te nemen;

2. de projecten die uitsluitend mobiele of verplaatsbare inrichtingen of activiteiten omvatten als vermeld in artikel 5.1.1, 10°, van het DABM over twee of meer gemeenten in hun provincie;

3. de projecten die in de eerste klasse ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvatten die noch een Vlaams noch een gemeentelijk project of een onderdeel van een van beiden zijn.

Ook veranderingen aan deze projecten worden vergund door de deputatie.

In alle andere gevallen is de gemeenteraad bevoegd voor het vaststellen van het projectbesluit.

Wat als meerdere overheden bevoegd zijn?

Een voorkeursbesluit kan geconcretiseerd worden in één projectbesluit, maar kan ook leiden tot meerdere projectbesluiten.

Het is mogelijk dat meerdere overheden bevoegd zijn voor het vaststellen van een projectbesluit, doordat dit projectbesluit uit meerdere deelprojecten bestaat, waarbij de bevoegdheid mbt deze deelprojecten tot verschillende overheden in eerste administratieve aanleg behoren.
De situatie dat meerdere overheden bevoegd zijn voor het vaststellen van een projectbesluit kan zich voordoen zowel in het geval van het enige uit een voorkeursbesluit voortvloeiend projectbesluit dan wel in het geval van een van meerdere uit het voorkeursbesluit voortvloeiend projectbesluiten

Zijn meerdere overheden bevoegd voor het vaststellen van een projectbesluit, zijn er twee mogelijke opties:

1) De betrokken overheden wijzen in onderling overleg de bevoegde overheid aan die het projectbesluit zal vaststellen.

Zoals bij het voorkeursbesluit geldt dat er per projectbesluit maar één bevoegde overheid kan optreden. Sommige overheden zullen voor bepaalde onderdelen van het te nemen projectbesluit dan ook hun beslissingsbevoegdheid vrijwillig moeten overdragen, al dan niet gekoppeld aan voorwaarden.

Ook hier wordt er niet uitgegaan van het principe dat het hoogste bestuursniveau het project automatisch trekt als een projectbesluit meerdere deelprojecten omvat waarvoor verschillende overheden bevoegd zijn.

  • Hoe en wanneer wordt de uniek bevoegde overheid aangewezen?
    De betrokken overheden wijzen de bevoegde overheid aan uiterlijk op het moment waarop het ontwerp van projectbesluit wordt vastgesteld.
    Deze aanwijzing moet schriftelijk gebeuren. 
  • Afspraken en voorwaarden die gepaard gaan met de aanwijzing van de bevoegde overheid 
    Het is mogelijk dat een betrokken overheid slechts bereid is om een andere overheid als bevoegde overheid aan te wijzen als bepaalde bezorgdheden meegenomen worden. In dat geval kan de betrokken overheid voorwaarden formuleren of afspraken maken, vooraleer een andere overheid als bevoegde overheid aan te wijzen. 
    Dergelijke voorwaarden en afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd, uiterlijk op het moment waarop het ontwerp van projectbesluit wordt vastgesteld.

2) De overheden raken het niet eens over welke overheid een projectbesluit zal vaststellen.

De betrokken overheden kunnen het aanwijzen van de uniek bevoegde overheid gepaard laten gaan met afspraken en voorwaarden. Indien toch geen overeenstemming bereikt wordt, zal men moeten nagaan of het haalbaar en zinvol is om een complex project op te splitsen in afzonderlijke deelprojecten rekening houdend met de samenhang tussen de verschillende deelprojecten.

Bij gebrek aan consensus zullen noodgedwongen de sectorale procedures moeten worden gevolgd (zoals het geval is bij projecten die niet als ‘complexe projecten’ beschouwd worden).