Over TOP Kustzone

T.OP of Territoriaal OntwikkelingsProgramma is een traject dat ingezet wordt door het Departement Omgeving. Het kadert in de vernieuwing van het plansysteem naar aanleiding van de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. We gebruiken volgende definitie:  

"Een territoriaal ontwikkelingsprogramma brengt relevante belanghebbenden samen om in een bepaald gebied vanuit gemeenschappelijke doelstellingen tot (een programma van) realisaties op korte en middellange termijn te komen."

In de kustzone wordt T.OP Kustzone samen getrokken door het departement Omgeving en de provincie West-Vlaanderen. Beide partners tekenden hierover een samenwerkingsovereenkomst in januari 2016. 

Beide partners zetten hun schouders onder een Territoriaal OntwikkelingsProgramma dat de lokale overheden en partners ondersteunt in het zoeken naar oplossingen voor lokale uitdagingen en daarbij de uitgaat van toekomstgerichte keuzes, zoals opgenomen in de bovenlokale ruimtelijke beleidsdocumenten (strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen). 

Daarnaast wensen de provincie en het departement ook in te zetten op bovenlokale thematieken zoals de klimaatcrisis en de impact hiervan op de kustregio.

 

Overzichtskaart Werkignsgebied TOP Kustzone(Kaart: werkingsgebied T.OP Kustzone)

In de kustzone zijn heel wat actoren actief, zowel overheden, belangenorganisaties, ondernemers, verenigingen. Allemaal wensen ze van de regio een aangename en werkbare regio te maken en elk boeken ze successen en botsen ze op onoverkomelijke, ruimtelijke problemen. 

De afbakening van de kustzone bestaat uit de combinatie van de kust en de achterliggende poldervlakte. Dit wordt goed geïllustreerd door onderstaande hoogtekaart, die de laaggelegen gebieden (tussen 0 en 5 meter) weergeeft.

 

TOP Kust hoogtekaart kustzone

 


Naarmate de thematiek zijn de projecten van T.OP Kustzone opgedeeld in verschillende ‘werven’. Binnen T.OP-Kustzone wordt gewerkt aan de werven ‘Verstedelijkte Kustzone’, ‘Polderruimtes’ en Land-Zee interactie.

Meer over TOP Kustzone: werven, gids kust & klimaat,...
 

In samenwerking met:

Logo provincie West-Vlaanderen

Contact