Over de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek

Logistiek is verantwoordelijk voor minstens een kwart van  CO2-uitstoot in steden die veroorzaakt wordt door transport. Voor andere emissies, zoals stikstofoxiden en fijnstof, loopt dat op tot 30% of zelfs 50%, terwijl slechts 10 tot 20% van de kilometers in steden voor goederenvervoer gereden worden. We verwachten dat de vraag naar stedelijk goederenvervoer verder zal blijven groeien, sterker zelfs dan de vraag naar personenvervoer. Steden zijn immers groeipolen waar veeleisende consumenten leven, werken en recreëren. Daarbij hoort een groeiende vraag naar zowel goederen als diensten. 

Als we steden leefbaar willen houden en de  uitstoot door transport willen beperken, mogen we stedelijke logistiek dus niet vergeten. We zien deze Green Deal als een instrument om duurzame stedelijke logistiek in Vlaanderen een boost te geven. Het is een engagementsverklaring tussen een groep bedrijven en organisaties en de Vlaamse overheid. In ruil voor je zelfgekozen actie(s) geven wij je zichtbaarheid en ondersteuning en bekijkt de Vlaamse overheid waar knelpunten binnen de regelgeving weggewerkt kunnen worden. 

De Green Deal Duurzame Stedelijk Logistiek wil het efficiënt en emissievrij leveren  in steden bevorderen. Dit vraagt om nieuwe manieren om steden te bevoorraden.

Dat kan door:

  1. het aantal af te leggen kilometers te vermijden
  2. niet te vermijden kilometers te verschuiven naar een ander (milieuvriendelijker) transporttype of tijdstip
  3. door de emissies te verminderen via zero-emissie voertuigen

Innoveren in stedelijke logistiek is echter niet vanzelfsprekend. Enerzijds omwille van de technologische en sociaaleconomische veranderingen, maar ook omdat verschillende actoren vaak tegenstrijdige belangen hebben. Transporteurs werken in een zeer competitieve omgeving met lage marges en zijn gefocust op het drukken van kosten en tegelijk een zo goed mogelijke dienst verlenen aan hun klanten. Lokale overheden nemen maatregelen om de leefbaarheid in hun stad te verbeteren, maar worstelen vaak met het evenwicht tussen stedelijke logistiek als noodzaak en last. Ontvangers van goederen, zowel consumenten als bedrijven, zijn zich vaak niet bewust van de impact van hun bestelgedrag. Naast directe acties om emissies te verminderen, heeft streven naar duurzame stedelijke logistiek ook nood aan verbinding, coördinatie en samenwerking tussen die actoren. 

Daarom hebben acties binnen de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek minstens een van de volgende 4 doelen. Deze doelen vormen de 4 pijlers van deze Green Deal: 

  • af te leggenkilometers van voertuigen vermijden
  • kilometers verschuiven naar een milieuvriendelijker transportmiddel of tijdstip
  • afgelegde kilometers schoner maken via zero-emissie voertuigen
  • actoren verbinden rond duurzame stedelijke logistiek

Innoveren kan op verschillende vlakken en door verschillende actoren.

Deze Green Deal zet in op:

  • bewust gedrag van consumenten en chauffeurs
  • nieuwe logistieke concepten
  • zinvolle regelgeving en technologische innovaties.

Alle acties binnen de Green Deal beschouwen verkeersveiligheid en het niet laten toenemen van congestie en geluidsoverlast als belangrijke randvoorwaarde. 

Afbeelding1.png


 

Contacteer ons

Green Deals