Oproep Groen-blauwe Dooradering in de bebouwde ruimte 2.0

Met deze oproep selecteren we ambitieuze steden en gemeenten in Vlaanderen die met quick-win projecten uitvoering willen geven aan het onthardingsbeleid van de Vlaamse regering en de doelstellingen van de Blue Deal.

Deze oproep is op zoek naar projecten die op een structurele manier een antwoord bieden op de water- en droogteproblematiek in de bebouwde ruimte. Steden en gemeenten die een aanvraag indienen voor quick-win projecten, maken kans op een subsidie en ondersteuning voor de uitvoering ervan. Zo wil het Departement Omgeving grote én kleine steden en gemeenten in Vlaanderen warm maken om ruimtelijke projecten uit te voeren die verder gaan dan de reguliere aanpak om te ontharden en zich aan te passen aan de klimaatverandering.

Uit alle indieners worden de meest ambitieuze steden en gemeenten geselecteerd. De subsidie kan tot 70 % van de kosten dekken en bedraagt minimaal 200.000 euro per quick-win en maximaal 600.000 euro in totaal.

docx bestandSubsidiereglement oproep groenblauwe dooradering (88 kB)

Deze oproep maakt deel uit van het programma 'Vlaanderen breekt uit!' en de Blue Deal van de Vlaamse Regering.

 

Wie kan indienen?

Enkel steden en gemeenten kunnen een aanvraag indienen voor een subsidie en bijhorend ondersteuningstraject. Er wordt bij de selectie gestreefd naar een mix van steden en gemeenten met verschillende grootte.
Andere initiatiefnemers zoals verenigingen, organisaties, burgerverenigingen... kunnen vanuit hun expertise samenwerken met steden en gemeenten, maar ze kunnen dus zelf niet als aanvrager een project indienen.  

Wat verwachten we?

Met deze oproep selecteren we de ambitieuze steden en gemeentes in Vlaanderen die door de uitvoering van quick-win projecten uitvoering willen geven aan het onthardingsbeleid van de Vlaamse regering en de doelstellingen van de Blue Deal.
Quick-win projecten zijn ruimtelijk projecten die fundamentele ruimtelijke veranderingen realiseren en die de verharding op een kwalitatieve manier doen afnemen via ontharden, vergroenen en vernatten. Ze dragen op een structurele manier bij aan een oplossing voor de water- en droogteproblematiek en aan het versterken van groen-blauwe dooradering in de bebouwde ruimte. De projecten zorgen voor een effectieve toename van kwalitatieve groenvolumes of open wateroppervlaktes in de bebouwde ruimte door een effectieve afname van de netto verharde oppervlakte- en een netto toename van de infiltratiemogelijkheid. 
De quick-win projecten moeten binnen een termijn van 3 jaar worden gerealiseerd.
Het accent ligt op de uitvoering van maatregelen die kaderen binnen een duidelijke lokale landschappelijk en omgevingsgeïntegreerde visie op groen-blauwe dooradering en klimaatadaptatie in de bebouwde ruimte. Ontharding en vergroening vormen hiervoor de middelen of strategieën. De projecten focussen op integratie, samenhang en realisatie van de water- en droogtedoelstellingen van de Blue Deal. 

docx bestandSubsidiereglement oproep groenblauwe dooradering (88 kB)

Subsidiebedrag en ondersteuning

Een stad of gemeente kan slechts 1 subsidieaanvraag indienen. De subsidie bedraagt maximaal 600.000 euro 
Voor deze projecten wordt een cofinanciering gevraagd van de steden en gemeenten van 30%, dit na aftrek van andere Vlaamse subsidies voor dezelfde onthardingsdoelstelling.
De bedragen zijn exclusief btw.
Maximaal 10 % van het toegekende subsidiebedrag mag aangewend worden voor procesbegeleiding, ontwerp of diensten die de lokale capaciteit versterken om de projecten uit te voeren.
Het Departement Omgeving staat ter beschikking voor vragen van de steden en gemeenten.

Hoe indienen?

Projecten kunnen  enkel online ingediend worden. Indienen kan tot uiterlijk 8 augustus 2022, 12 u.

Ga naar het online formulier.

Het inschrijvingsformulier bevat:

De projectomschrijving moet de  jury in staat stellen in te schatten hoe het project scoort op de evaluatiecriteria. Naast het invulformulier is ook de mogelijkheid voorzien om bijkomend visueel materiaal (een schetsontwerp, eerdere voorstudies, foto’s…) op te laden dat het project beter duidt.

Verloop van de oproep

U moet uiterlijk op 8 augustus -12 uur online een aanvraag indienen. 

Eind 2022 beslist de Vlaamse Regering welke quick-win projecten een subsidie krijgen en stelt ze het bedrag van de subsidie vast. Het Departement Omgeving brengt de geselecteerde aanvragers hiervan op de hoogte.

Hoe verloopt de selectie?

Het Departement Omgeving gaat na of de subsidieaanvraag voldoet aan de ontvankelijkheids- en kwaliteitscriteria.
 
Ontvankelijk en volledig verklaarde aanvragen worden vervolgens door een jury beoordeeld op basis van de evaluatiecriteria. De jury bestaat uit  personeelsleden van het Departement Omgeving en uit externe deskundigen. 
 
Het departement maakt het verslag op van de evaluatie en laat het goedkeuren door de jury. Het departement legt de geselecteerde kandidaturen voor aan de Vlaamse Regering.  De door de Vlaamse Regering geselecteerde projecten worden goedgekeurd in een Besluit van de Vlaamse Regering.

Wat zijn de evaluatiecriteria?

De subsidieaanvragen worden beoordeeld aan de hand van volgende evaluatiecriteria: 

1. de kwalitatieve en kwantitatieve bijdrage van de quick-win projecten aan groen-blauwe dooradering (50 punten)

 •  de effectieve toename van kwalitatieve groenvolumes of open wateroppervlaktes binnen de bebouwde ruimte
 • de effectieve afname van de netto verharde oppervlakte en de oppervlakte geschrapte harde gewestplanbestemming 
 • de manier waarop de projecten (direct en indirect) meerdere maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit, omgevingskwaliteit, leefbaarheid, demografie, mobiliteit of voedselproductie aanpakken
 • de mate waarin de quick-win projecten bijdragen aan een klimaatadaptieve inrichting van de bebouwde ruimte door maximaal gebruik te maken van natuuroplossingen
 • de verhouding tussen de projectkosten en de ruimtelijke, sociaalmaatschappelijke en ecologische baten
 • de mate waarin de projecten een innovatief karakter hebben en een zekere complexiteit bevatten 

2.    de ruimtelijke en thematische samenhang is tussen groen-blauwe dooradering en klimaatadaptatie in het geheel van de quick-win projecten (35 punten)

 • de rol en strategische waarde van het geheel van de projecten binnen de bebouwde ruimte, het groen-blauwe netwerk van de gemeenten en het ruimere watersysteem
 • de mate waarin het geheel van de quick-win projecten op een structurele en systemische manier bijdraagt aan de water- en droogteproblematiek 

3.    de kwaliteit van de visie over groen-blauw beleid en het instrumentarium (15 punten)

 • de mate waarin de gemeente een beleid heeft omtrent groen-blauw dooradering, ontharding, klimaatadaptatie, droogte- en waterproblematiek.
 • de mate waarin de quick-win projecten hierin kaderen en de opschaalbaarheid van de voorgestelde procesaanpak;
 • het participatieve karakter van het project, bijzondere communicatie-initiatieven of het betrekken van meerdere actoren en partners en de omliggende buurt in het project.
 • e mate waarin de gemeente een ambassadeursrol opneemt naar haar inwoners, andere besturen en organisaties omtrent ontharding en groen-blauwe dooradering; 

Bovenstaande opsomming onder elk criterium mag niet geïnterpreteerd worden als een volgorde van belang dat wordt gehecht aan de verschillende aspecten.

Projectstructuur

Voor de uitvoering van de geselecteerde projecten wordt een begeleidingstraject voorzien.

Daarvoor stelt het Departement een begeleidingsteam samen dat bestaat uit externe experten en personeelsleden van het Departement. 

Het begeleidingsteam staat samen met de begunstigde in voor kennisuitwisseling en -opbouw tussen de steden en gemeenten, kwaliteitscreatie, evenals gestructureerde communicatie naar een breder publiek. 

De begunstigden engageren zich om actief deel te nemen aan dit begeleidingstraject en workshops die in dit kader worden georganiseerd.

Nog vragen?