Opheffing van reservatiestroken en afstand van meerwaarde bij werken, uitgevoerd in reservatiestroken - VCRO artikel 4.3.8, §2 en artikel 7.4.2/3

Op de gewestplannen staan sommige reservatiestroken al jaren ingetekend zonder perspectief dat de infrastructuur er ooit komt. Eigenaars van gebouwen in reservatiestroken worden nochtans geconfronteerd met een principieel bouwverbod en moeten bij verbouwingen of uitbreidingen altijd afstand doen van de volledige meerwaarde in geval van onteigening. 
Het wijzigingsdecreet van 8 december 2017 liet de Vlaamse Regering toe in één beweging een aantal reservatiestroken te schrappen zonder daarvoor alle betrokken plannen te moeten wijzigen. Op basis van deze decretale machtiging besliste de Vlaamse Regering op 14 december 2018 om 160 (delen van) reservatiestroken op te heffen. Door de opheffing krijgen deze percelen opnieuw de bestemming volgens de grondkleur van het gewestplan of APA (algemeen plan van aanleg).

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 houdende opheffing van reservatiestroken die in overdruk zijn afgebakend in gewestplannen of algemene plannen van aanleg, vindt u hier.

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 houdende de opheffing van reservatiestroken die in overdruk zijn afgebakend in gewestplannen of algemene plannen van aanleg, vindt u hier.

De plannen die horen bij het besluit van 14 december 2018 vindt u hier.

Voor de reservatiestroken die wel behouden werden, werd een aanpassing van de regeling in verband met de zogenaamde ‘afstand van meerwaarde’ voorzien.  
Ingevolge het wijzigingsdecreet van 8 december 2017 kan bij onteigening rekening worden gehouden met de meerwaarde die voortvloeit uit handelingen die nodig zijn om gebouwen in goede staat van onderhoud te bewaren (bijvoorbeeld onderhoudswerken, vergunde stabiliteitswerken, vergunde verbouwingen binnen het bestaande bouwvolume,…).  
Daarnaast heeft de Vlaamse Regering de mogelijkheid om nog verder te regelen of en in welke mate rekening wordt gehouden met de waardevermeerdering van handelingen die worden uitgevoerd binnen een reservatiestrook. 
De nieuwe regeling inzake de ‘afstand van meerwaarde’ treedt evenwel pas in werking nadat de Vlaamse Regering een uitvoeringsbesluit heeft goedgekeurd.
 

Vragen over concrete dossiers?

Met vragen over concrete dossiers kan u terecht bij uw gemeente. Die is bevoegd voor de meeste vergunningsaanvragen en is het best geplaatst om uw dossier te beoordelen.