Operationele structuur Green Deal

De Green Deal is een nieuw instrument dat meestal een complexe problematiek behandelt, vaak samen met vele andere partijen. Om de Deal te doen slagen is bij alle partijen de nodige flexibiliteit, gedrevenheid en leergierigheid nodig. Ook de Vlaamse overheid zit als belangrijke partner in de overeenkomsten. Om alle beleidsdomeinen van de overheid goed te doen samenwerken zetten we een aantal ondersteunende structuren op. We werken met een loket, een werkgroep, een facilitator en een stuurgroep per green deal.

Green Deal loket

Dit loket is de plek waar je moet zijn om een Green Deal op te starten. Hier kan je terecht met vragen en moet je de projecten indienen.

Het Green Deal loket maakt deel uit van het Departement Omgeving – Afdeling Omgevingsbeleid voor Energie, Klimaat en Groene Economie.

Contact: greendeals@vlaanderen.be – 02 553 11 20

Green Deal werkgroep

Deze werkgroep waakt over de goede werking van de Green Deals. Ze zal de ingediende projecten beoordelen, opvolgen en een projectfacilitator aanduiden.

Omdat een Green Deal vele thema’s kan omvatten, is de werkgroep multidisciplinair samengesteld door leden uit de hele Vlaamse overheid:

 • Departement Omgeving
 • OVAM
 • Agentschap Innoveren en Ondernemen
 • Experten uit Mobiliteit en openbare werken
 • VMM
 • Departement EWI
 • Departement WSE
 • VEA

Op basis van de opgedane ervaringen kan de samenstelling steeds worden aangepast.

Projectfacilitator

Per Green Deal zal de meest betrokken overheid een personeelslid aanstellen als projectfacilitator. Deze persoon is tijdens de opstart en uitvoering van de green deal de spil langs overheidszijde. Zo start hij/zij mee de onderhandelingen op en zal hij/zij binnen de Vlaamse overheid de nodige initiatieven nemen om de Green deal  af te sluiten en goed te doen lopen. Hij/zij bekijkt mee welke engagementen de Vlaamse overheid in de deal kan opnemen en volgt op dat deze worden nagekomen.

Deze persoon is ook het overheidscontactpunt voor de initiatiefnemers en zal de voortgang van de Deal regelmatig terugkoppelen met het Green Deal loket en de Green Deal werkgroep.

Stuurgroep

Per Green Deal richten de initiatiefnemers een stuurgroep op die representatief is samengesteld uit de deelnemende partijen en die waar nodig wordt aangevuld met externe experten. De Vlaamse overheid wordt minstens door de projectfacilitator in de stuurgroep vertegenwoordigd. Maar alle andere relevante overheidspartijen kunnen ook toetreden.

De stuurgroep zorgt voor:

 • de opvolging van en het waken over de uitvoering van de Green Deal
 • een jaarlijks voortgangsverslag
 • een eindrapport met daarin de werking en de resultaten van de Green Deal

De stuurgroep spreekt af wie de dagelijkse leiding van de Green Deal op zich neemt. Voor de uitwerking van deelaspecten kunnen bijkomende tijdelijke werkgroepen worden opgericht.

Meer informatie

Contacteer ons

Green Deals