Openbaarheid Externe veiligheid

In toepassing van de regelgeving inzake de openbaarheid van bestuur kan iedereen die daar schriftelijk om verzoekt inzage in, uitleg over of een kopie van een veiligheidsdocument krijgen.

Wil je een veiligheidsdocument kunnen inkijken? Vul dan het aanvraagformulier in.

Het Team Externe Veiligheid antwoordt gewoonlijk binnen 7 kalenderdagen vanaf de dag na ontvangst van de aanvraag. De maximale behandelingstermijn bedraagt 30 kalenderdagen. Als de aanvraag betrekking heeft op een complex(er) document, dan voorziet de wet dat de behandelingstermijn uitzonderlijk kan verlengd worden tot 45 kalenderdagen. Je wordt daarvan dan op de hoogte gebracht.

Dezelfde regeling geldt ook voor de opgeleverde eindrapporten van onderzoeksprojecten.

Het Team Externe Veiligheid kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verkeerd of het onoordeelkundig gebruik van de informatie in veiligheidsdocumenten en eindrapporten van onderzoeksprojecten.

Nadere bepalingen inzake de openbaarmaking van veiligheidsdocumenten

Een veiligheidsdocument kan mogelijk gevoelige, met betrekking tot de openbare orde veiligheidskritische informatie bevatten. Het Nationaal Crisiscentrum vraagt om in het belang van de nationale veiligheid zeer omzichtig om te gaan met de openbare verspreiding van dergelijke informatie. Vanuit die bezorgdheid worden veiligheidsdocumenten thans opgesplitst in een publiek deel en een niet-publiek deel (indien relevant). Daarnaast kan aan een veiligheidsdocument ook een vertrouwelijke bijlage gevoegd zijn (bv. om commerciële redenen ter bescherming van specifieke productieprocessen).

  • Publieke delen worden zonder meer ter inzage gesteld aan ieder die daar schriftelijk om verzoekt.
  • Niet-publieke delen worden enkel om zeer specifieke redenen ter inzage gesteld (bv. aan erkende veiligheidsdeskundigen in het kader van een veiligheidsonderzoek), en dit na gemotiveerd verzoek en na akkoord van het Team Externe Veiligheid. Het Team Externe Veiligheid beoordeelt deze aanvragen geval per geval.
  • Vertrouwelijke bijlagen worden niet ter inzage gesteld (tenzij het verzoek tot inzage de expliciete schriftelijke toestemming van de Seveso-inrichting bevat).

Bemerk dat momenteel het overgrote deel van de veiligheidsdocumenten nog geen onderscheid maakt tussen een publiek deel en een niet-publiek deel. Het Team Externe Veiligheid zal voortaan aanvragen over dergelijke rapporten met de nodige omzichtigheid behandelen. Motiveer daarom altijd de aanvraag, en gebruik daarvoor het aanvraagformulier.

Op ongemotiveerde aanvragen zal niet ingegaan worden.

Contacteer ons

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)