Openbaar onderzoek van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021 over de ontwerp stroomgebiedbeheerplannen 2022 – 2027 met bijhorend ontwerp van plan-MER

  • 15 september 2020

De ontwerp stroomgebiedbeheerplannen voor de Vlaamse delen van de internationale stroomgebieddistricten van de Schelde en van de Maas bevatten maatregelen en acties voor de periode 2022 – 2027 om de toestand van de watersystemen te verbeteren en om het overstromingsrisico en het waterschaarste- en droogterisico te verminderen.

De plannen werden voorbereid binnen de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) en de bekkenstructuren.
De stroomgebiedbeheerplannen bestaan uit verschillende delen:

  • de beheerplannen voor het Vlaamse deel van de internationale stroomgebieddistricten van Schelde en Maas;

  • elf bekkenspecifieke delen;

  • zes grondwatersysteemspecifieke delen;

  • het maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas;

  • de herziene zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen

De overstromingsrisicobeheerplannen en het waterschaarste- en droogterisicobeheerplan zijn in de stroomgebiedbeheerplannen geïntegreerd.
 

Eén van de stappen in de totstandkoming van de stroomgebiedbeheerplannen 2022 – 2027 is de uitvoering van een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) waarin de effecten van de ontwerp stroomgebiedbeheerplannen 2022 – 2027 op het leefmilieu en omgeving onderzocht worden.

In overeenstemming met artikel 4.2.11 van het DABM wordt een openbaar onderzoek voor de ontwerp stroomgebiedbeheerplannen 2022 – 2027 met bijhorend ontwerp van plan-MER georganiseerd van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021. De CIW staat in voor de organisatie van het openbaar onderzoek voor de ontwerp stroomgebiedbeheerplannen 2022 – 2027. Deze terinzagelegging van de ontwerp stroomgebiedbeheerplannen verloopt volledig digitaal via de website www.volvanwater.be.
Het ontwerp van plan-MER voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022 – 2027 ligt in dezelfde periode ter inzage

Het ontwerp plan-MER downloaden

 

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/5acd1165-bfcb-45ab-9058-088a91958cfb/PL0259_def%20OT.pdf

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/72989544-09e1-428a-b020-6eaccc86b63d/PL0259_NTS.pdf

Inspraak op het plan-MER is mogelijk via het digitale inspraakformulier of via mail naar mer@vlaanderen.be 

De opmerkingen uit het openbaar onderzoek zullen in overweging genomen worden bij de vaststelling van de definitieve stroomgebiedbeheerplannen 2022 – 2027 als ook bij de beslissing over het definitieve plan-MER.

 

 

Digitaal inspreken op een kennisgevingsnota

Je gegevens

Je inhoudelijke reactie

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.

Privacy

Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet aan een andere overheidsdienst of aan derden worden doorgegeven. Op uw verzoek kan u steeds inzage krijgen in uw, door de dienst Milieueffectrapportagebeheer opgeslagen, persoonlijke gegevens. Uw inhoudelijke reactie kan wel aan derden overgemaakt worden, zowel voor verwerking in het onderzoek naar milieueffecten als in het kader van openbaarheid van bestuur.

Contacteer ons

Team Milieueffectrapportage
02 553 80 79 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)