Openbaar onderzoek over het GRUP Demervallei en Laak tussen Diest en Werchter

  • 18 mei 2020

Van 19 mei tot en met 17 juli 2020 organiseert het Vlaams Departement Omgeving het openbaar onderzoek over het ontwerp Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Demervallei en Laak tussen Diest en Werchter’. De Vlaamse Regering keurde dit ontwerp GRUP op 6 maart 2020 voorlopig goed, maar door de coronamaatregelen start het openbaar onderzoek pas op 19 mei. Tot en met 17 juli 2020 kan iedereen via verschillende kanalen de plannen inkijken en inspraakreacties indienen. 

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wijzigt of herbevestigt de bestemmingen van percelen en zal zo de herinrichting van de Demervallei en Laak mogelijk maken. Het plangebied situeert zich op het grondgebied van de gemeenten Aarschot, Begijnendijk, Diest, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem en Tremelo in de provincie Vlaams-Brabant. Het plangebied omvat de Demervallei tussen Diest en Werchter en de waterloop de Laak tussen Tremelo en de monding in de Demer ter hoogte van Betekom. In overleg met de Vlaamse, provinciale en lokale besturen en de middenveldorganisaties is onderzocht hoe waterveiligheid en natuurontwikkeling optimaal kunnen samengaan met duurzame landbouw, recreatie en het behoud van het erfgoed. Het publiek kan zich nu uitspreken over het volledige plan.

Het plan bestaat uit vier deelplannen die in de Toelichtingsnota worden uiteengezet. Per deelplan worden de nieuwe bestemmingen omschreven en verantwoord in hoofdstuk 10 (p. 101-111). De gebieden zijn terug te vinden op deze kaart (kaart 0 Situering plangebieden).

Krachtlijnen van het ontwerp GRUP

Water en natuur

Veel aandacht gaat in het ontwerpplan naar ruimte voor water en natuur in het kader van de verdere uitvoering van het Sigmaproject. Om bepaalde woonwijken te beschermen tegen wateroverlast worden dijken verhoogd, verplaatst of komen er nieuwe dijken. Waar geen woningen of bedrijven zijn, wordt gekozen voor natuurlijke waterberging. Hiervoor worden gebieden herbestemd o.a. naar ‘natuurgebied’, ‘agrarisch gebied met ecologisch belang’ en ‘agrarisch gebied met overdruk natuurverwerving’. In die gebieden zal het niet meer mogelijk zijn om te bouwen. De natuurwaarden in de vallei van de Demer worden behouden en versterkt. Natuurlijke bochten (meanders) van de Demer die vroeger afgekoppeld werden, zullen opnieuw aangesloten worden. Vorig jaar werd al een oude meander aan de Vinkenberg tussen Scherpenheuvel-Zichem en Diest weer geopend (foto). De hermeandering zorgt voor meer buffering van het water en gaat verdroging tegen. 

Waardevolle landschappen en gebouwen

De gave valleilandschappen met erfgoedelementen zoals historische gebouwen, oude nederzettingen, watermolens, kastelen, oude meanders, historische perceelspatronen enz. worden behouden en waar mogelijk hersteld. Sites met bouwkundig erfgoed en/of landschappelijk cultuurhistorische waarde worden bestemd als ‘gemengd openruimtegebied met cultuurhistorische waarde’. De bestaande bedrijfsactiviteiten (boerderij, horeca …) op de sites kunnen behouden blijven binnen het bestaand cultuurhistorisch kader.

Wonen

Binnen de contouren van het plangebied zijn liggen twee woonuitbreidingsgebieden nl. in Averbode en Werchter. Het is niet gewenst dat die gebieden volledig zouden ontwikkeld worden voor wonen. De weekendzones Roebos in Scherpenheuvel-Zichem en Olifant-Leybos in Rotselaar worden op termijn uitgedoofd en grotendeels omgezet in natuurgebied. De betrokken eigenaars ontvingen ondertussen al informatie over de plannen. De gemeenten en de provincie Vlaams-Brabant zullen een sociaal begeleidingsplan opstarten voor herhuisvesting.

Recreatie en toerisme

Aansluitend bij de kernen worden in elke Demergemeente ontmoetingsplaatsen ingericht die o.a. dienen als toegangspoort om fietsers en wandelaars de Demervallei in te loodsen. Het functioneel en recreatief fietstraject tussen Diest en Werchter wordt verder uitgebouwd. Voor het ‘Demerfietspad’ zijn in het GRUP een aantal bijkomende tracés aangeduid. Naast de al aangelegde opstapplaatsen voor kano en kajak, wordt met respect voor de landschappelijke en ecologische waarden van de vallei, nog ruimte voorzien voor toegankelijke opstapplaatsen.

Deelnemen aan het openbaar onderzoek

Iedereen kan tot en met 17 juli 2020 schriftelijk suggesties of opmerkingen indienen op het ontwerp GRUP. Dat kan als volgt:

  • Digitaal reageren via www.omgevingvlaanderen.be/grup
  • Brief afgeven tegen ontvangstbewijs in de betrokken gemeenten: Aarschot, Begijnendijk, Diest, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem en Tremelo.
  • Brief sturen naar Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, K. Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.

Meer info

Het ontwerp GRUP inkijken, kan op https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Via die link is ook een gesproken toelichting te bekijken over het plan, de achtergrond en de procedure van het openbaar onderzoek. De toelichting vervangt de infomarkten die wegens de coronamaatregelen niet georganiseerd kunnen worden.

Het ontwerp GRUP ligt ter ook inzage in de gemeentehuizen van de betrokken gemeenten. Inzage is enkel mogelijk op afspraak. 

Wie nog vragen heeft, neemt contact met Goedele Schuerman, 0491 25 97 03, of goedele.schuerman@denscommunicatie.be, die werkt in opdracht van het Departement Omgeving. 

Vervolgtraject

Na het openbaar onderzoek worden de adviezen, opmerkingen en bezwaren gebundeld en verwerkt door het Vlaams Departement Omgeving en zal de Vlaamse Regering een beslissing nemen over de definitieve vaststelling van het plan.
 

Persinfo

Brigitte Borgmans 
Woordvoerder Departement Omgeving
M 0 473 73 28 30
brigitte.borgmans@vlaanderen.be