Openbaar onderzoek ontwerp PAS en ontwerp plan-MER

  • 4 april 2022

De Vlaamse overheid heeft een ontwerp PAS opgesteld. De programmatische aanpak stikstof (PAS) wil de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones terugdringen en een kader bieden voor vergunning- en toestemmingverlening. Er werd ook een ontwerpplan milieueffectrapport (ontwerp plan-MER) opgemaakt dat de effecten van de PAS op het leefmilieu onderzoekt.  

De Vlaamse gemeenten organiseren hierover een openbaar onderzoek van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022.

Bekijk alle informatie over het openbaar onderzoek

Tijdens het openbaar onderzoek kan u een inspraakreactie indienen bij uw gemeente of grensoverschrijdende instantie.