Ontwerpend onderzoek Bosbeek

Bosbeekvallei

De Bosbeekvallei is een relatief groot gebied dat zich uitstrekt van As tot Maaseik. Het is een waardevolle beekvallei die een cruciale rol speelt in het optimaal ecologisch functioneren van het Nationaal Park Hoge Kempen.

De Bosbeekvallei staat op de agenda van diverse partners en actoren. Hiervoor zijn er verschillende redenen: het beperken van de overstromingsrisico’s, het bevorderen van de groenblauwe dooradering in de dorpskernen, het verbinden van de grote natuurgehelen, het versterken van de ecologische waarde van de talrijke Natura 2000 gebieden, het uitbouwen van een zacht recreatief netwerk…

Met dit ontwerpend onderzoek was het de bedoeling om deze potenties en opgaves van de Bosbeek scherper in beeld te brengen en op elkaar af te stemmen.

4 concrete cases

Er werd gekozen  om te werken rond 4 concrete cases. De cases zijn bewust uiteenlopend qua thematiek en ruimtelijke insteek. Het onderzoek bestrijkt hierdoor een breed pallet aan ontwerpoplossingen. Hierdoor zijn de cases ook exemplarisch voor andere gebieden in de Bosbeekvallei of bij uitbreiding voor andere beekvalleien.

Per case werd een raamwerkkaart opgemaakt en werden de stappen opgelijst die gezet moeten worden om de ontwerpuitgangspunten effectief op het terrein te kunnen realiseren. Per actie wordt aangegeven welke actor(en) hiervoor verantwoordelijk is (zijn). Dankzij de participatieve aanpak konden deze ‘realisatietrajecten’ al meteen afgetoetst worden met de betrokken actoren.

Meer over dit onderzoek

Contacteer ons

Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, Limburg
011 74 25 80 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)

Meer over dit onderzoek