Ontwerp van projectbesluit

Het vaststellen van het ontwerp van projectbesluit is voorbehouden aan één van de drie politieke overheden: Vlaamse Regering, provincieraad of gemeenteraad. Per ontwerp van projectbesluit treedt er slechts één overheid als bevoegde overheid op. Deze beslist dat een voorstel van projectbesluit voldoende klaar is om in openbaar onderzoek te leggen, en het derhalve als ontwerp vast te stellen.

Het ontwerp van projectbesluit geeft invulling aan het definitief vastgestelde voorkeursbesluit.

Ook het ontwerp van een projectbesluit moet een aantal aspecten bevatten, zoals onder meer:

  • het op uitvoeringsniveau gekozen alternatief, weergegeven op grafische plannen of tekstueel omschreven;
  • een motivering voor de keuze van dat alternatief, in het licht van de andere redelijke alternatieven die zijn onderzocht;
  • een verklaring die aangeeft hoe met de nadelige effecten op milieu is omgegaan
  • een motivering van de aanwijzing van de bevoegde overheid.

Artikel 23 van het decreet van 25 april 2014  bevat de volledige oplijsting van aspecten die het ontwerp van projectbesluit moet bevatten.