Ontwerp van decreet betreffende het realisatiegerichte instrumentarium

De opmaak van een instrumentendecreet  is opgestart tijdens de vorige regeerperiode. Daarbij staat een omgevingsbeleid vanuit gebiedsgerichte realisaties voorop, in combinatie met een verbeterd instrumentarium. Het instrumentendecreet moet de nodige tools voorzien voor overheden en andere actoren die op het terrein met ruimtelijke ontwikkelingen bezig zijn, om te komen tot realisatie van hun ruimtelijke projecten.

Stand van zaken

Begin 2020 werd het ontwerp van decreet ingediend bij het Vlaams Parlement. Een actuele stand van zaken kan je hier raadplegen.

Het advies van de Raad van State werd ontvangen op 17 februari 2021.

Voor diverse onderdelen is een uitvoeringsbesluit nodig. Ook dit besluit volgt een procedure met advies van enkele Vlaamse Strategische Adviesraden en de afdeling Wetgeving van de Raad van State.

Een instrumentengids als handleiding voor de gebruiker

Deze gids biedt de gebruiker een transparant beeld te bieden van de instrumentenbox en duidelijkheid over de reglementaire tekst, de aanwending en procedures van die instrumenten. Analoog aan de aanbouwfilosofie van het instrumentendecreet kan de instrumentengids in een latere fase worden uitgebreid met andere en niet-decretale realisatiegerichte instrumenten.