Onroerend erfgoed

Het beschermd onroerend erfgoed is van grote waarde voor de gemeenschap, het is het resultaat van eeuwen menselijke activiteit. Daarom is het van het grootste belang deze erfgoedwaarden duurzaam te behouden en te beheren. We onderscheiden hierbij het beschermd monument, het beschermd stads- of dorpsgezicht, het beschermd cultuurhistorisch landschap, de beschermde archeologische site en het beschermd varend erfgoed. Het Onroerenderfgoeddecreet en het Varenderfgoeddecreet voorzien hiervoor een kader waarmee iedereen in Vlaanderen met onroerend en varend erfgoed rekening dient te houden.

Wat is de rol van Omgevingsinspectie? 

Aan een bescherming van een onroerend goed zijn rechtsgevolgen verbonden waarvan de inspecteur onroerend erfgoed controleert dat ze worden nageleefd. Hiervoor wordt er nauw samengewerkt met de erfgoedconsulenten van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Zij starten het zachte handhavingstraject op door eerst een raadgeving of aanmaning op te stellen om betrokkenen te sensibiliseren. Wanneer dit niet leidt tot een oplossing op het terrein dan wordt een hard handhavingstraject opgestart door de inspecteur onroerend erfgoed. 

Een dossier kan voor de strafrechter of de burgerlijke rechter worden gebracht. De inspecteur onroerend erfgoed kan echter zelf ook bestuurlijke maatregelen of bestuurlijke geldboetes opleggen of een minnelijke schikking afsluiten.
Aan volgende prioriteiten wordt voorrang gegeven: 

  • Met teloorgang bedreigd onroerend erfgoed. 
  • Schadelijke misdrijven of inbreuken in uitvoering.
  • Dreigende verjaring.
  • Handhavingsvraag bevoegde minister. 
  • Verzoek van het parket tot het inleiden van een herstelvordering.

De inspecteur onroerend erfgoed streeft steeds naar het integrale herstel van de door het misdrijf veroorzaakte schade. Wanneer dit niet meer mogelijk is, kan er een gehele of gedeeltelijke reconstructie gevraagd worden in combinatie met een aanvullende vergoeding en/of complementaire maatregelen voor de permanent opgelopen schade. Indien voorgaande mogelijkheden niet meer mogelijk of opportuun zijn, kan er door de rechter bevolen worden om een schadevergoeding op te leggen voor het verlies van de erfgoedwaarden in het streven naar herstel.