Omzetting Europese BBT-conclusies in milieuregelgeving

  • 11 januari 2022

De Vlaamse regering heeft op 17 december 2021 het besluit tot wijziging van VLAREM III ter omzetting van de Europese BBT-conclusies voor de voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelindustrie definitief goedgekeurd. 

Daarnaast heeft de Vlaamse regering op 17 december ook 2 besluiten tot wijziging van VLAREM III ter omzetting van de volgende Europese BBT-conclusies principieel goedgekeurd.

  • afvalverbranding
  • oppervlaktebehandeling met behulp van organische oplosmiddelen, met inbegrip van de conservering van hout en houtproducten met chemische stoffen

Over deze wijzigingsbesluiten wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.

VLAREM III heeft betrekking op bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties. GPBV-installaties zijn industriële installaties met een mogelijk grote impact op het milieu, waarbij GPBV staat voor Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging.

VLAREM III kadert in de uitvoering van de Europese richtlijn Industriële Emissies, waarin wordt bepaalt dat de BBT-conclusies de referentie vormen voor de vaststelling van de vergunningsvoorwaarden voor GPBV-installaties. De BBT-conclusies zijn het bindende gedeelte van het BBT-referentiedocument, afgekort BREF, met de conclusies over beste beschikbare technieken (afgekort BBT). Deze BBT-conclusies bevatten alle relevante informatie van deze BBT’s, zoals een beschrijving, de emissieniveaus, de meetmethoden om ze te bepalen, verbruik van grondstoffen of energie, ...

Documenten