Omschrijving complex project

Ga na wat de probleemstelling of opportuniteit inhoudt die zich voordoet en of deze in aanmerking komt om via de geïntegreerde procedure behandeld te worden.
Met andere woorden, is de probleemstelling of opportuniteit te vertalen in een complex project?

Het decreet van 25 april 2014 definieert een “complex project” immers als een project van groot maatschappelijk en ruimtelijk-strategisch belang dat om een geïntegreerd vergunningen- en ruimtelijk planproces vraagt. Er moet dus zowel een ruimtelijke planningscomponent aanwezig zijn, als een vergunningencomponent.

Bovendien moet het project van groot maatschappelijk en ruimtelijk-strategisch belang zijn. Het decreet van 25 april 2014 geeft reeds een aantal vaststellingen waaruit dit groot maatschappelijk en ruimtelijk strategisch belang blijkt.

 Welke zijn deze vaststelligen

  1. de probleemstelling of het programma van het project is meervoudig en omvat diverse af te wegen belangen;
  2. het project is onontbeerlijk voor een noodzakelijke verbetering van de woonkwaliteit,
  3. de milieukwaliteit, de economische ontwikkeling en/of de mobiliteit;                 
  4. bij de afweging van de betrokken belangen is de maatschappelijke meerwaarde prominent;
  5. het project is ruimtelijk structurerend voor het gebied in kwestie of wordt voorzien in een complexe omgeving;         
  6. het project heeft een grote rechtstreekse of onrechtstreekse socio-economische, ruimtelijke, leefmilieu-gerelateerde of verkeerskundige impact;
  7. het project houdt ongebruikelijke investeringen en inspanningen in op vlak van ontwikkeling en beheer. 

Schenk voldoende aandacht aan de controle of een probleemstelling of opportuniteit te beschouwen is als een complex project. Dit bepaalt immers of de geïntegreerde procedure van het decreet betreffende complexe projecten gevolgd kan worden.

Bovendien zal de startbeslissing en het ontwerp van voorkeursbesluit uitdrukkelijk de motivering moeten aangeven  waarom een initiatief tot complex project in aanmerking komt voor de geïntegreerde procedure.