Omgevingsveiligheidsrapportage

Wat is omgevingsveiligheidsrapportage?

Omgevingsveiligheidsrapportage is algemeen een rapportagevorm die betrekking heeft op de exploitatie van een inrichting met gevaarlijke stoffen, en die leidt tot het opstellen, het beoordelen, en het goedkeuren (of afkeuren) van een omgevingsveiligheidsrapport (OVR). Ze heeft tot doel om het externe mensrisico (d.i. het risico waaraan mensen in de omgeving van die inrichting blootgesteld worden) en het milieurisico als gevolg van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in die inrichting, op te sporen, te analyseren en te evalueren, zodat de inrichting de passende veiligheidsmaatregelen kan nemen om deze risico's tot een aanvaardbaar niveau te beperken. Op die manier gaat de omgevingsveiligheidsrapportage na of de inrichting op het vlak van de externe mensveiligheid en de milieuveiligheid verzoenbaar is met haar omgeving.

Binnen de omgevingsveiligheidsrapportage bestaat nog een tweede rapportagevorm, met name deze van de veiligheidsnota (VN), als een voorwaardelijke afwijking van deze van het omgevingsveiligheidsrapport. Ook een veiligheidsnota heeft de externe mensveiligheid en de milieuveiligheid als voorwerp.

 

In zeer specifieke gevallen kan de korte werkwijze 'Kleiner' project (KP) met gevaarlijke stoffen toegepast worden.

Op welke inrichtingen is de omgevingsveiligheidsrapportage van toepassing?

De omgevingsveiligheidsrapportage is van toepassing op een hogedrempelinrichting die een aanvraag voor een omgevingsvergunning of voor een wijziging van de omgevingsvergunning moet indienen.

Bemerk dat de Vlaamse Regering nog andere categorieën van inrichtingen dan de hogedrempelinrichtingen kan verplichten om een omgevingsveiligheidsrapport op te maken. Tot nu toe is dat nog niet gebeurd.

Dit betekent dat het opmaken van een omgevingsveiligheidsrapport (of een veiligheidsnota) gekoppeld is aan een aanvraag voor een omgevingsvergunning. De hogedrempelinrichting moet bij deze aanvraag een omgevingsveiligheidsrapport (of een veiligheidsnota) voegen.

De hogedrempelinrichting is de initiatiefnemer van het omgevingsveiligheidsrapport (of de veiligheidsnota). Zij moet het omgevingsveiligheidsrapport (of de veiligheidsnota) laten opstellen door een daartoe erkende deskundige (de VR-deskundige).

Rol van het Team Externe Veiligheid in de omgevingsveiligheidsrapportage

Het Team Externe Veiligheid moet een omgevingsveiligheidsrapport (of een veiligheidsnota) beoordelen en er een beslissing over nemen, wat leidt tot de goedkeuring of de afkeuring van het rapport (of de nota).

Het Team Externe Veiligheid stelt ook de richtlijnen op waaraan een omgevingsveiligheidsrapport (of een veiligheidsnota) moet voldoen.

Het Team Externe Veiligheid begeleidt het opstellen van een omgevingsveiligheidsrapport (of van een veiligheidsnota), vanaf het begin tot einde, en heeft daartoe een volledig begeleidingstraject uitgetekend (de OVR-procedures).

Wettelijke basis omgevingsveiligheidsrapportage

De wettelijke basis voor de omgevingsveiligheidsrapportage is het hoofdstuk V van titel IV van het decreet Algemeen Milieubeleid [DABM].

Contacteer ons

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)