Omgeving Centraal Station Antwerpen

Periode 01.04.2010 - 01.04.2013
Periode 2 01.03.2014 - 01.03.2017
Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Aanvrager Autonoom Gemeentebedrijf Stadsplanning Antwerpen
Subsidiebedrag 212.659 en 294.506 euro
Status Afgerond

 

Situering en doelstellingen

De omgeving van het Centraal Station Antwerpen is een levendige plek waar dagelijks duizenden mensen toekomen, passeren en vertrekken. Het is een mobiliteitsknooppunt en een plek voor grootschalige investeringen, zowel economische als toeristische. Met het gebiedsgericht programma wil de Stad Antwerpen de dynamiek in dit gebied ondersteunen en bijdragen aan de ontwikkeling van de stationsbuurt tot een levendig en internationaal centrumgebied. Daarbij wordt de vroegere grandeur en het karakter van de omliggende woonwijken gerespecteerd. Centraal staat het prachtig gerestaureerde Centraal Station dat als stopplaats van de hogesnelheidstrein een internationale toegangspoort tot Vlaanderen is.

Het stedelijk programma ‘Omgeving Centraal Station’ is de overkoepelende benaming voor verschillende deelprojecten. In zes buurten wordt gericht gewerkt aan de verbetering van de mobiliteit of het openbaar domein en worden zowel bovenlokale als lokale programma’s gecombineerd, bijvoorbeeld een toplocatie voor kantoren met bijkomende woningen voor gezinnen. Tegelijk wordt de ruimtelijke samenhang tussen de deelprojecten bewaakt. Er zijn drie ruimtelijke doelstellingen:

  • De versterking van een aantrekkelijk openbaar vervoersknooppunt;
  • De ontwikkeling van een representatief en hoogdynamisch onthaal voor Antwerpen;
  • De creatie van een centrumgebied voorzien van grootstedelijke én lokale functie.

Centrum: heraanleg van De Keyserlei en de Rooseveltplaats/Operaplein

In dit gebied is het aanbod aan economische, culturele en toeristische activiteiten zeer divers. Om die verschillende functies ten volle tot hun recht te laten komen, worden verschillende straten en pleinen grondig aangepakt. De Keyserlei wordt heraangelegd tot een grootse boulevard, en ook de Rooseveltplaats en het Operaplein worden heringericht naar een ontwerp van architect de Solà Morales. Het ganse gebied wordt een autoluwe en hedendaagse publieke ruimte bij het station, verbonden met de binnenstad. Daartoe worden de Leien ondertunneld voor autoverkeer. Tegelijk worden ook renovaties van de bestaande gebouwen gestimuleerd en worden nieuwe grootstedelijke functies aangetrokken zoals congresfaciliteiten, woonprojecten, horeca en kantoren.

Zuid: Diamantwijk en Kievitwijk

De Diamantwijk en de Kievitwijk liggen aan de zuidzijde van het Centraal Station. Beide wijken moeten beter aansluiten op de nieuwe stationsomgeving. De Diamantwijk is door de traditionele groothandel in diamanten immers een meer gesloten stadsdeel, de Kievitwijk is daarentegen hoofdzakelijk een woonwijk. De duurzame aanpassingen helpen de Kievitbuurt en de Diamantwijk te profileren als attractieve kantoor- en woonomgeving, met bijkomend toeristische mogelijkheden voor de Diamantwijk. Ook in deze wijken wordt het openbaar domein kwalitatief heringericht, enerzijds afgesteld op de buurt, anderzijds op de internationale stationsomgeving. Het spoorweglichaam wordt het verbindend element tussen de ontwikkelingen, bijvoorbeeld door de inrichting van een stedelijke feestzaal.

Resultaten

In het kader van de projectvisie werd een stakeholderoverleg gehouden over de uitbouw door middel van concrete acties. Een samenwerking met Eurostation moet leiden tot het uitwerken van een aantal plekken en verbindingen. Dit moet resulteren in de opmaak van een samenvattend voorstel tot actie. Een voorontwerp voor de Vestingstraat wordt opgemaakt.

De ontwikkeling Kievit fase II werd gestart met de definitieve vaststelling van het GRUP Kievit II dat moet leiden tot de ontwikkeling van het gebied: een kwalitatieve stedelijke ruimte waar zowel eigenaars, politiek en bevolking zich in kunnen vinden. Er is al een goedkeuring bezettingsovereenkomst tussen NMBS en Infrabel gerealiseerd en de gunning van de uitvoering openbaar domein is gebeurd. Voor Kievit fase ll is de aanleg van het openbaar domein voor het zuidelijke deel van de Van de Nestlei tot aan de Somersstraat volop aan de gang. Het voorontwerp voor het noordelijk deel zal opgestart worden in 2017 omdat ook voor dit deel de aanleg van het openbaar domein slechts kan gebeuren als de ontwikkeling gerealiseerd is. Dit vraagt een flexibele houding van de ontwerpers van het openbaar domein en van de ontwerpers van de gebouwen. Een eerste gebouw binnen het projectgebied is in gebruik genomen. Engie (Electrabel) nam met zijn hoofdzetel intrek in het gebouw. Daarnaast werden in hetzelfde bouwblok woningen verkocht. Het is een lastige periode voor deze nieuwe bewoners omdat het bouwblok nog te midden van de werf openbaar domein ligt. Het tweede gebouw, bouwblok IIb, is in opbouw.

De Vestingstraat - Appelmansstraat betekent de uitbouw van de Diamantwijk in de stationsomgeving met een kwalitatief winkel- en wandelgebied, aansluitend op het station en De Keyserlei. De uitbouw van deze omgeving als een gemengd centrumgebied kadert binnen de ambitie uit het stedelijk ruimtelijk structuurplan en in de visie die nu met de stakeholders is uitgebouwd. De Vestingstraat wordt opnieuw ontworpen met aandacht voor aansluitingen op het wandelgebied De Keyserlei, het Centraal Station en het centrum voor de handel in diamant.

De Lange Kievitsstraat en het project Pelikaan betekenen de uitbouw van een HST-station met een gemengde ontwikkeling en nieuw publiek domein dat de link vormt tussen Diamantwijk en Kievitwijk. De goedkeuring en opstart grond- en pandenbeleid in de Lange Kievitstraat zijn al gebeurd. Voor de braakliggende terreinen tussen de Lange Kievitstraat en de Pelikaanstraat werd in augustus 2016 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de eigenaar (Cordeel nv) en de stad. Hierin is afgesproken dat er binnen 4 jaar een project gerealiseerd wordt, waarbij na ontwerpend onderzoek over de ruimtelijke wenselijkheden op het terrein, de stad de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan faciliteert. Momenteel is de fase van ontwerpend onderzoek gestart. Er wordt onderzocht of de opmaak van een nieuw RUP zinvol kan zijn.

De projectcoördinator bewaakt het verloop en de inhoudelijke samenhang van de deelprojecten en vormt met de verschillende projectleiders een team dat samenwerkt met de verschillende stadsdiensten. Het is de bedoeling om zonder een belangrijke grondpositie in dit gebied de regie van stadsvernieuwingsprocessen in handen te houden. Ook aan het overleg met de buurtbewoners, een sterk gedifferentieerde groep, wordt in de verschillende deelprojecten veel aandacht geschonken.

Meer informatie

Documenten:

Coördinator:

Greet De Roey
AG VESPA
Paradeplein 25
2015 ANTWERPEN
tel: +32 3 259 28 10

Mail: Klik hier