Omgaan met de inspraak op de AON

In het traject van een complex project is er veel informele participatie. Daarnaast vereist de regelgeving ook een aantal formele inspraakmomenten. De publieke raadpleging over de alternatievenonderzoeksnota is er daar één van. Vroeg in het planproces wordt de mogelijkheid gegeven in te spreken over de alternatieven die moeten onderzocht worden. Tevens kunnen opmerkingen gegeven worden over de methode van het geïntegreerd onderzoek. Parallel met de publieke raadpleging wordt er een adviesronde georganiseerd.

Het projectteam gaat, in nauwe samenwerking met de dienst Mer, vervolgens aan de slag om alle inspraak en adviezen te bespreken. Uiteraard is het van belang dat diegenen die een reactie hebben gegeven op de hoogte worden gebracht wat er met die opmerkingen is gebeurd. Het overwegingsdocument is geen juridische verplichting, maar vanuit complexe projecten en de nood aan openheid en transparantie is het een aanbeveling hierop actief in te zetten. Het overwegingsdocument (689 kB) van het complex project ‘Vrachtverkeer te Rumst’ geeft een goed overzicht van de inspraak en adviezen door ze te categoriseren in een aantal relevante delen: opmerkingen over de doelstelling; nieuwe alternatieven; de milieubeoordeling; mobiliteit;… En uiteraard motiveren op welke wijze de opmerking wel of niet wordt meegenomen in het geïntegreerd onderzoek. Ook voor het complex project 'Leefbaarheid klein-Rusland' werd zo’n overwegingsdocument (1.77 MB) opgemaakt. 

 

ECA actorenoverleg 3.jpg