Noodbesluit ruimtelijke planning, complexe projecten, plan-m.e.r. en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten

  • 27 maart 2020

Naar aanleiding van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, keurde de Vlaamse Regering op 27 maart 2020 het Noodbesluit ruimtelijke planning, complexe projecten, plan-m.e.r. en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten goed.

Op 22 april 2020 werd dit besluit gewijzigd.

Dit Noodbesluit bevat maatregelen wat betreft termijnverlengingen en/of inspraakprocedures op vlak van:
-    ruimtelijke beleidsplannen
-    ruimtelijke uitvoeringsplannen
-    stedenbouwkundige verordeningen
-    planologische attesten
-    complexe projecten
-    plan-milieueffectrapportage
-    leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten
-    advisering (commissies, adviesraden en plenaire/adviesvergaderingen)

De uitgewerkte maatregelen hebben tot doel om inspraak van burgers en belanghebbenden te garanderen,  het integraal hernemen van langdurige planningsprocessen te vermijden en de werking van commissies te faciliteren.

Uiteraard hoeven termijnen niet uitgeput te worden.

Samengevat:

Ruimtelijke beleidsplanningsprocessen

-    schorsing en verderzetting na 24 april 2020 van
o    lopende publieke inspraak over de conceptnota van een ruimtelijk beleidsplan of beleidskader
o    lopende openbare onderzoeken over een ontwerp ruimtelijke beleidsplan of beleidskader 

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (zowel geïntegreerde als ‘oude’ procedure) 

-    schorsing en verderzetting na 24 april 2020 van 
o    lopende raadplegingen over de startnota 
o    lopende openbare onderzoeken over ontwerp RUP 
-    verlenging van de beslissingstermijn voor de definitieve vaststelling, al dan niet na schorsing, met 30 dagen

Stedenbouwkundige verordeningen

-    schorsing en verderzetting na 24 april 2020 van lopende openbare onderzoeken over ontwerp-verordeningen 
-    verlenging van de beslissingstermijn voor het opnieuw definitief vaststellen na een schorsing, met 30 dagen

Planologische attesten

-    schorsing en verderzetting na 24 april 2020 van lopende openbare onderzoeken over aanvragen tot planologisch attest 

Complexe projecten

-    schorsing en verderzetting na 24 april 2020 van 
o    lopende raadplegingen over alternatievenonderzoeksnota’s 
o    lopende openbare onderzoeken over ontwerp-voorkeursbesluiten, ontwerp-projectbesluiten en het ontwerp van MER 
o    lopende terinzageleggingen van definitief vastgestelde voorkeursbesluiten en projectbesluiten

Plan-milieueffectrapportage

-    schorsing en verderzetting na 24 april 2020 van 
o    lopende raadplegingen van het publiek over de volledig verklaarde kennisgeving van een plan-MER
o    lopende openbare onderzoeken over een ontwerp van plan-MER samen met het ontwerp van plan of programma.

Voor alle voormelde procedures geldt dat reacties, opmerkingen en bezwaren die ingediend worden tijdens de periode van schorsing als ontvankelijk worden beschouwd.
Nieuwe publieke raadplegingen, openbare onderzoeken e.d. kunnen pas opgestart worden na 24 april 2020.

Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten

-    opschorting van de lopende of beginnende termijnen na herinneringsschrijven in het kader van beroep tegen de registratie in de inventaris tot 24 april 2020
-    opschorting van lopende of beginnende termijnen voor uitspraak over een verzoek tot schrapping uit de inventaris tot 24 april 2020
-    verlenging van de termijnen om subsidies aan te vragen met 60 dagen.

Commissies en raden

-    overheden kunnen in voorkomend geval beslissen om plenaire vergaderingen of adviesvergaderingen voor de advisering van hogervermelde plannen en projecten alleen schriftelijk, via teleconferentie of via videoconferentie te houden
-    voorzitters van de strategische adviesraden en van commissies voor ruimtelijke ordening kunnen beslissen om de vergaderingen voor de advisering van hogervermelde plannen en projecten in voorkomend geval alleen schriftelijk, via teleconferentie of via videoconferentie te houden.

 

Op 8 mei 2020 heeft de bevoegde minister beslist dat tijdelijk digitale informatievergaderingen, en andere participatievormen gehouden kunnen worden ook na 24 april 2020. De toelichting is hieraan aangepast.


Een officieus gecoördineerde versie van het  besluit van de Vlaamse Regering vindt u hier.

Een meer uitgebreide bespreking van de genomen maatregelen vindt u hier.


Hebt u na het lezen van deze documenten nog vragen? U kan ze richten aan bjo.omgeving@vlaanderen.be .