Blue Deal Vlaggenschipproject Duinencomplex - tweede oproep

Met de Blue deal wil de Vlaamse Regering de droogteproblematiek op een structurele manier aanpakken, zo ook in de duinen.

Het Blue Deal Vlaggenschipproject Duinencomplex zoekt projecten die op korte termijn de watergerelateerde functies van de duinen versterken (bijkomende infiltratie, hergebruik, ontharding, tegengaan verzilting ...). De projecten moeten worden gerealiseerd tegen ten laatste 31 december 2025 en kunnen nadien de behaalde resultaten aantonen via een gerichte monitoring.

Wat?

Projecten die het watersysteem van de (on)bebouwde duinen versterken. Er kan zowel worden ingezet op het oppervlaktewatersysteem als het grondwatersysteem, in overeenstemming met het reglement: docx bestandReglement projectoproep duinencomplex 2022 (1.18 MB).

De projecten geven uitvoering aan minstens 1 van de 4 ambities voor het duinencomplex, zoals ze staan uitgelegd in de ambitienota die werd opgemaakt met partners die actief zijn in de duinen.

De subsidie heeft betrekking op max. 75% van de kosten, met een plafond van 500.000 euro (exclusief BTW). 

Voor wie?

Organisaties en instanties die actief zijn als eigenaar, beheerder of gebruiker van duinengebieden. Dit kunnen lokale overheden, private organisaties, polderbesturen of intercommunales zijn. 

Welk gebied?

Het doelgebied, dat afgebakend is op onderstaande kaart,  omvat de duinen en de bebouwde ruimten (dorpen, steden, …) op duingronden. Ook de duinpolderovergangen en aanpalende duinen- en polderwaterlopen die ermee verbonden zijn komen in aanmerking omdat ze deel uitmaken van de waterstructuur van de duinen.

Duinencomplex doelgebied

Verloop van de oproep

 • Indien kan van 2 mei tot uiterlijk vrijdag 20 juni 2022, 21.00 u. 
 • De projecten worden nagekeken op vlak van volledigheid. 
 • Ten laatste 3 werkdagen later kregen de indieners een bericht.
 • Een externe jury beoordeelt de projecten o.b.v. vier criteria en stelt een ranglijst op. 
 • De minister van Omgeving of de Vlaamse Regering beslist na de zomer van 2022

Wat zijn de evaluatiecriteria?

Er zijn 4 evaluatiecriteria:

 • 1. Versterking watersysteem
  • H​​​​et project draagt bij tot het creëren of versterken van een robuust watersysteem. Dit kan zowel betrekking hebben op oppervlaktewater als op grondwater.  
  • Het project geeft uitvoering aan één of meerdere ambities uit de ambitienota. Hoe meer ambities, hoe hoger het project gerangschikt wordt. 
  • De aanvrager motiveert de manier waarop het project het watersysteem zal versterken, met aandacht voor de timing waarbinnen het doel moet bereikt worden en de kwalitatieve manier waarop de impact zal worden gemonitord en gerapporteerd.
 • 2. De mate waarin het project een voorbeeld is voor andere projecten, door:
  • De aard of aanpak van het project: kan het project vlot navolging krijgen op andere plekken in de duinen en kunnen de verworven inzichten relatief eenvoudig gedeeld en overgenomen worden door andere instanties (= opschaalbaar voorbeeldproject)?   
  • De complexiteit van de context of de specifieke aard van de omgeving. Gaat het over een uniek project met vernieuwende aanpak en draagt het project bij aan een mentaliteitswijziging? (= innovatief pilootproject)
  • De strategische locatie of functie in een groter geheel. Brengt het project een kettingreactie teweeg in een groter gebied? (= hefboomproject)

   Projecten die meerdere voorbeeldfuncties vervullen worden hoger gerangschikt.
 • 3. Ruimtelijk-functionele samenhang
  Indien het project uit meerdere projectgebieden bestaat die niet ruimtelijk aanpalend zijn, moet de ruimtelijk-functionele onderlinge samenhang tussen de onderdelen aangetoond worden. Het is dus niet de bedoeling om een amalgaan van diverse (kleinere) op zichzelf staande ingrepen te bundelen tot een geheel.
   
 • 4. Integrerend karakter
  Het project zet in op een bestuurlijke complexiteit, versterkt de samenwerking tussen verschillende sectoren of thematieken en streeft naar synergiën tussen alle ruimtegebruikers. 
  Projecten worden idealiter opgezet vanuit een geïntegreerde aanpak waarbij de belangen en noden van diverse sectoren worden belicht en verzoend. Indien het project wordt geïnitieerd vanuit een welbepaalde doelstelling van een actor, wordt getracht overige doelstellingen hier maximaal aan te koppelen zonder daarbij afbreuk te doen aan de hoofddoelstelling. Op die manier wordt ingespeeld op de samenwerking tussen sectoren en overheden (versterking van de governance).

Meer uitleg bij deze criteria leest u in het reglement: docx bestandReglement projectoproep duinencomplex 2022 (1.18 MB)

Contact