Prioriteitennota, sorteernota en COL

Prioriteitennota milieu

Prioriteitennota vervolgingsbeleid milieurecht in het Vlaams Gewest 2013

Dit protocol bepaalt de prioriteiten voor het toezicht en de vervolging van milieumisdrijven. De bepalingen en afspraken in deze prioriteitennota zijn nog steeds actueel en dienen nog steeds te worden toegepast.

pdf bestandMilieuhandhavingsprotocol: 'Prioriteitennota vervolgingsbeleid milieurecht in het Vlaams Gewest 2013' (927 kB)

pdf bestandPriority Note (204 kB) (translated by the Translation Service of the Federal Police - Summer 2013)

Sorteernota openbaar ministerie - milieu

De Sorteernota heeft als doel te bepalen welke dossiers door de parketten zelf zullen worden behandeld en welke dossiers zullen worden bezorgd aan de gewestelijke beboetingsentiteit met het oog op een bestuurlijke geldboete, zodat ieder proces-verbaal een passend gevolg zal krijgen. 

De Sorteernota van het Openbaar Ministerie doet geen afbreuk aan de Prioriteitennota, doch biedt de magistraten de mogelijkheid aan de hand van objectieve criteria op een snelle en onafhankelijke wijze een beslissing te nemen binnen een opgelegde termijn. Bovendien blijft elke Procureur des Konings binnen zijn arrondissement vrij een eigen beleid te voeren, rekening houdend met onder meer de beschikbare capaciteit en middelen.

pdf bestandSorteernota Openbaar Ministerie (117 kB)

COL 04/2019 Strafrechtelijke prioriteiten Vlaanderen

Dit legt de strafrechtelijke prioriteiten vast en heeft betrekking op materies waarvoor Vlaanderen bevoegd is, o.a. milieu, ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed. Deze richtlijnen zijn bindend voor de parketten in hun beslissingen over strafrechtelijke behandeling van processen-verbaal. 

COL 04/2019 Strafrechtelijke prioriteiten Vlaanderen