GRUP Booiebos

Wat en waarom?

De Vlaamse Regering keurde op 18 december 2020 de startnota goed voor de opmaak van het GRUP Booiebos. Het plan ligt op het grondgebied van Deinze en Gent.

Dit GRUP heeft als doel het ruimtegebruik op het bedrijventerrein Drongen I te optimaliseren en beperkt uit te breiden in uitvoering van het planologisch attest verleend aan de bedrijven Carrosserie Matthys, Funico, Nuscience Belgium en Willemen Infra. Het GRUP heeft aandacht voor de buffering naar de omgeving en de ontsluiting. Om de extra ruimte-inname te compenseren worden een zone voor openbaar nut uit het BPA Afsnee Zuid en het woonuitbreidingsgebied Bassebeek herbestemd naar agrarisch gebied.

Deelgebieden

Het GRUP bestaat uit drie deelgebieden:

  • Bedrijventerrein Drongen I
  • Woon(uitbreidings)gebied Bassebeek
  • Zone voor openbaar nut uit BPA Afsnee Zuid
Deelgebieden Booiebos

Procedure

Huidige faseGRUP - fase start

De Vlaamse Regering keurde op 18 december 2020 de startnota goed voor de opmaak van het GRUP ‘Booiebos’.  Van 2 februari 2021 tot 2 april 2021 liep de publieke raadpleging over de startnota, met een digitaal infomoment op 1 maart.

Alle reacties en adviezen worden nu door de Vlaamse administratie verwerkt. De ingesproken alternatieven worden getoetst op hun technische haalbaarheid en overeenstemming met de plandoelstellingen. Ook alle andere inspraakreacties worden grondig bekeken. Dit onderzoek zal uitwijzen hoe het vervolgproces wordt aangepakt. 


Parallel aan de opmaak van het GRUP zal het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer werken uitvoeren aan de Solveynsbrug en de bruggen Kloosterstraat en N466, die in erg slechte staat zijn, vervangen. Ze zullen herbouwd worden op de huidige locatie en worden zo ontworpen dat ze maximaal aanpasbaar zijn. Deze werken hebben geen invloed op de beslissing over de lopende planprocessen voor Booiebos en Complex Drongen. Indien de nieuwe bruggen niet in het nieuwe complex passen, krijgen ze een andere bestemming (bv. fietsbrug) of worden ze afgebroken. Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer zal hierover communiceren naar de omwonenden. 

Volledige procedure opmaak RUP

1. Opmaak startnota

Beschrijving plandoelstelling, plangebied, eventuele alternatieven, manier waarop milieueffecten onderzocht worden.

De Vlaamse Regering keurt de startnota goed.

2. Publieke raadpleging 60 dagen (huidige fase)

Iedereen kan reageren op de startnota met de plandoelstelling, het planvoornemen en de wijze waarop de milieueffecten worden onderzocht en zelf nieuwe alternatieven aanreiken.

3. Opmaak scopingnota 

De inspraakreacties en adviezen over de startnota worden verwerkt. In de scopingnota worden de te onderzoeken alternatieven en milieueffecten vastgelegd.

4. Opmaak voorontwerp RUP en effectenrapporten

De milieueffecten van de verschillende alternatieven worden onderzocht en vergeleken.

Het voorontwerp RUP wordt besproken op een plenaire vergadering met alle adviesverlenende instanties.

5. Opmaak ontwerp RUP en openbaar onderzoek

De Vlaamse Regering stelt het ontwerp RUP voorlopig vast en organiseert een openbaar onderzoek over het plan en de resultaten van de effectbeoordelingen.

6. Openbaar onderzoek 60 dagen

Tijdens deze periode kan iedereen inspraakreacties indienen op het plan.

  • De inspraakreacties en adviezen worden onderzocht en het plan eventueel aangepast.
  • De Vlaamse Regering neemt een principiële beslissing tot definitieve vaststelling en vraagt daarover advies aan de Raad van State.

7. Definitieve vaststelling RUP en finale kwaliteitsbeoordeling

  • De Vlaamse Regering stelt het plan definitief vast.
  • 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad worden de nieuwe bestemmingen en de stedenbouwkundige voorschriften van kracht.

Documenten

Startfase

Scopingfase

Voorontwerp GRUP

Ontwerp GRUP

GRUP

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

* indicates required

Contacteer ons

Omgevingsplanning

Nieuwsbrief