Ruimteproductiviteit Vlaanderen

De ruimteproductiviteit geeft de verhouding weer tussen het bruto binnenlands product (bbp) en het ruimtegebruik, uitgedrukt in hectaren (ha) bebouwde percelen. De ruimteproductiviteit verbetert in de loop der tijd. In vergelijking met de Europese landen staat Vlaanderen in de middenmoot. Onze vooruitgang is ook gelijkaardig met de rest van Europa.

Op deze pagina:

Evolutie van de ruimteproductiviteit

De totale oppervlakte van bebouwde percelen neemt nog jaarlijks toe sinds 2005, maar de toename van het bbp is relatief gezien groter. De ruimteproductiviteit verbetert dus in de loop der tijd.

De ruimte ingenomen door huishoudensindustrie en handel & diensten blijft jaarlijks toenemen, ten koste van de ruimte die wordt ingenomen door landbouw. Sinds 1995 zijn volgens de gegevens van het Kadaster ongeveer 60.000ha landbouwgrond ingenomen door huishoudens (ongeveer 50.000ha) en bedrijven (industrie en handel & diensten ongeveer 10.000ha). Ruimtegebruik door andere categorieën waaronder natuur en bos is relatief constant gebleven. 

Verbeteringen in de ruimteproductiviteit zijn vooral gerealiseerd in de industrie en de handel & diensten. De procentuele groei van de toegevoegde waarde in deze sectoren ligt hoger dan de procentuele toename in het ruimtegebruik. Handel & diensten kunnen over het algemeen ook meer toegevoegde waarde creëren op een beperktere oppervlakte. De verbetering in ruimteproductiviteit is dus ook te wijten aan de verandering van de structuur van de economie en het belangrijker worden van deze sector.

Meer details over de evolutie  van ons ruimtegebruik staan in het Ruimterapport Vlaanderen.

Positie ruimteproductiviteit Vlaanderen t.o.v. andere Europese landen

Vlaanderen staat tussen Europese landen in 2015 in de middenmoot. De ruimteproductiviteit ligt in de best scorende landen 2 tot 3 keer hoger dan in Vlaanderen. De relatieve vooruitgang die in Vlaanderen is gebeurd in de voorbije 20 jaar is gelijkaardig aan die in de Europese landen.

Vlaanderen heeft een hoog ruimtebeslag. We nemen veel ruimte in om te wonen, te werken en ons te verplaatsen. In absolute waarde zitten we qua verstedelijkingsgraad bij de meest verstedelijkte regio’s in Europa. Het aandeel van ‘built-up area’ is gemiddeld in Europa 1,3%. België zit met 5,5% hoger dan dit gemiddelde en heeft na Malta de hoogste verstedelijkingsgraad. Voor Vlaanderen ligt dit cijfer op 8,2% in 2015. Vlaanderen is ook één van de dichtst bevolkte regio’s in Europa. Wat vooral opvalt is dat er overal in Vlaanderen een relatief hoge bevolkingsdichtheid is. Echt lage dichtheden zoals in het oosten van Duitsland, Noord-Frankrijk of het noorden van het Verenigd Koninkrijk komen in Vlaanderen nergens voor. We wonen dus overal. Daarentegen is ons verstedelijkt gebied dan weer niet dicht bevolkt in vergelijking met gebieden zoals de Nederlandse Randstad, Greater London en Ile-De-France. In vergelijking met het Europese gemiddelde wonen er weinig mensen in een appartement. Daardoor gebruiken we in verhouding veel ruimte voor wonen.

Meer details over de positie van Vlaanderen in Europa staan in het  Ruimterapport Vlaanderen.

Om Vlaanderen te vergelijken met Europese landen wordt gebruik gemaakt van de LUCAS survey (Land Use and Coverage Area frame Survey), die 3-jaarlijks wordt gehouden. De meest recent gepubliceerde gegevens op Eurostat zijn van 2015. 

Meer informatie

Laatst gewijzigd: november 2020

Volgende update: december 2021

Methode: De evolutie van het ruimtegebruik is becijferd op basis van de totale oppervlakte van bebouwde percelen zoals die is geregistreerd volgens de Bodembezetting op basis van het Kadasterregister. Deze gegevens zijn beschikbaar sinds de jaren '80. 
Voor de vergelijking van Vlaanderen met Europese landen is de bebouwde oppervlakte becijferd op basis van de built-up area of het bebouwd gebied zoals opgenomen in Eurostat op basis van de LUCAS survey (Land Use and Coverage Area frame Survey), die 3-jaarlijks wordt gehouden.  Built-up areas zijn gebieden bedekt met gebouwen en serres. Straten en verharde oppervlaktes zijn hierbij niet inbegrepen. Deze statistiek wijkt af van de statistiek die gebruikt wordt om de jaarlijkse evolutie binnen Vlaanderen te becijferen en is gehanteerd omwille van de vergelijkbaarheid met andere landen. 
Om de evolutie binnen Vlaanderen in de tijd te bekijken is het BBP uitgedrukt in kettingeuro's met referentiejaar 2010. Bij een vergelijking tussen landen is het BBP uitgedrukt in € koopkrachtpariteiten. 

Brondata: 

Contacteer ons

Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij (PBM)
02 553 80 56 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 u.)