Nieuwe regeling subsidie gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

Gemeenten kunnen subsidies krijgen voor de opmaak van diverse types gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs). Daar zitten vandaag ook plannen bij die zorgen voor bijkomende inname van open ruimte, zoals bijvoorbeeld plannen voor nieuwe lokale bedrijventerreinen.

In het licht van de beoogde bouwshift en de doelstelling om de open ruimte maximaal te vrijwaren heeft de Vlaamse Regering op 11 maart 2022 een wijziging van de subsidievoorwaarden definitief goedgekeurd.

Plannen waarin bijkomende harde bestemmingen worden aangeduid, zullen niet langer worden gesubsidieerd.  Zo vervallen de subsidies voor RUPs voor nieuwe lokale bedrijventerreinen of uitbreidingen van bestaande terreinen.  Ook de zogenaamde sectorale RUPs zonevreemde bedrijven of zonevreemde recreatie komen niet langer voor subsidie in aanmerking.  RUPs die bijkomend woongebied bestemmen of die gericht zijn op de aansnijding van nog onbebouwd woonreservegebied worden expliciet van subsidie uitgesloten.

Met de aangepaste regeling komen enkel nog volgende types RUPs voor subsidie in aanmerking:

  • Open ruimte-RUPs. Hierbij gaat het niet enkel over plannen voor de kwalitatieve inrichting van gebieden die reeds een open ruimtebestemming hebben, maar ook plannen die een harde bestemming omzetten in een open ruimtebestemming.
  • RUPs gericht op de kwaliteitsvolle inrichting op gemeentelijk niveau van samenhangende delen van het woongebied (aangepaste woningdichtheden, multifunctionaliteit, groenblauwe dooradering …).
  • RUPs voor de herinrichting van bestaande, reeds ontwikkelde bedrijventerreinen (optimalisatie door intensivering en door clustering van gemeenschappelijke voorzieningen, ingrepen op het vlak van mobiliteit en omgevingskwaliteit ...).

Het wijzigingsbesluit dat door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd moet nog in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden. Tien dagen na die publicatie treedt het in werking. 

Het wijzigingsbesluit bevat een overgangsregeling. Subsidieaanvragen die zijn ingediend voor de datum van de inwerkingtreding van de wijziging, worden nog afgehandeld volgens de regels zoals die golden voor de wijziging.  Het is dus de datum van de aanvraag die beslissend is en niet de datum van goedkeuring van het plan.

Documenten

Vragen over concrete dossiers?

Met vragen over concrete dossiers kan u terecht bij uw gemeente. Die is bevoegd voor de meeste vergunningsaanvragen en is het best geplaatst om uw dossier te beoordelen.