Natuurbetrokkenheid bij jongeren in de buitenschoolse, informele context

THESISONDERWERP
 

Informatie over context, omschrijving onderwerp, taakomschrijving

Natuurbeleving heeft een belangrijke plaats in het omgevingsbeleid van de Vlaamse overheid. Het hangt zowel samen met het persoonlijk welbevinden van de burgers als met hun draagvlak voor en betrokkenheid bij natuur in Vlaanderen. Via haar eigen educatieve centra wil de Vlaamse overheid de natuurbetrokkenheid van burgers uit alle leeftijdscategorieën verhogen. Jongeren (12-18j) zijn op dat vlak een niet gemakkelijk te bereiken doelgroep.
Momenteel loopt er een studie die het belang van natuurbetrokkenheid voor jongeren in kaart brengt en focust op drempels en hefbomen om rond natuur te werken in een schoolse context. Informatie uit deze lopende studie kan gebruikt worden als achtergrond voor dit thesisonderzoek, waarbij aan een student gevraagd wordt om zelf een gelijkaardige studie uit te voeren gericht op de informele, niet-schoolse context. Hoe bereiken educatieve centra, natuurorganisaties, JNM ... jongeren met het oog op natuurbeleving? Waar lopen zij tegenaan? Wat zijn aanknopingspunten voor natuurbeleving in de leefwereld van de jongeren? En wat vinden ze zelf van het bestaande aanbod in de informele, niet-schoolse context? Wat zouden ze graag anders zien?

Omschrijving onderzoek: type dataverzameling, onderzoeks- en analysemethoden en -technieken

Het onderzoek zal gebeuren op basis van een literatuurstudie van bestaande nationale en internationale wetenschappelijke artikels, publicaties en beleidsteksten. Vervolgens verwachten we een grondige empirische studie van minimum 3 voorbeeldpraktijken waarbij bezoeken en gesprekken met de betrokken organisaties tot de opties behoren. Hierbij is er de mogelijkheid één van de educatieve centra van de Vlaamse overheid als casus op te nemen. Tenslotte is ook een bevraging bij een representatieve steekproef van jongeren tussen 12 en 18 van belang.

Verwachte resultaten

We verwachten dat de student algemene conclusies formuleert met betrekking tot het belang van werken aan natuurbetrokkenheid met jongeren (12-18j) in niet-schoolse, informele context. Verder verwachten we een lijst en beschrijving van aspecten die een rol spelen bij educatie over natuurbetrokkenheid met jongeren in de informele context (zowel drempels als hefbomen). Tenslotte vragen we dat de student een aantal algemene suggesties doet voor de verbetering van de huidige praktijk en voor één concrete casestudie zeer specifieke aanbevelingen geeft om de aanpak te optimaliseren.

Locatie

Vooral thuis, maar de begeleiding gebeurt door educatief centrum de Helix in Grimminge en door beleidsmedewerkers in Brussel. Bezoek aan een aantal organisaties in de informele context kan een onderdeel zijn van dit onderzoek

Naam en contactgegevens van de begeleider(s)

Muriel Geldhof - muriel.geldhof@vlaanderen.be - 0474 23 94 81
Elke Vanwildemeersch - elke.vanwildemeersch@vlaanderen.be - 0492 18 31 68

Periode

Academiejaar '21 - '22

Geschatte werkbelasting

De werkbelasting kan afgestemd worden op de opleidingsspecifieke vereisten voor een bachelor- of masterproef.

Opleidingsniveau

Bachelor of master

Opleiding (gevolgde richting)

Geschikt voor studenten Socio-cultureel werk, Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs, Pedagogische wetenschappen, Agogische wetenschappen

Expertise (kennis, ervaring gelinkt aan thema van de thesis)

Ervaring in educatieve centra, natuurorganisaties, JNM of outdoor is een pluspunt

Type rijbewijs gevraagd

/

Vereiste talenkennis

Nederlands,Engels

Vervoer en verplaatsingen

Goedgekeurde verplaatsingen in het kader van dataverzameling en overleg worden vergoed.