Nationaal Park Hoge Kempen

Periode 01.08.2012 - 01.08.2015
Periode 2 01.08.2015 - 01.08.2018
Periode 3 01.04.2020 - 01.04.2023
Provincie Limburg
Gemeente As, Dilsen-Stokkem, Genk, Lanaken, Maasmechelen, Zutendaal
Aanvrager vzw Regionaal Landschap Kempen en Maasland
Subsidiebedrag 3 x 300.000 euro
Status Lopend

 

Situering en doelstellingen

De Hoge Kempen is met zijn natuur- en bosgebied (meer dan 10.000 hectare), één van de grootste Limburgse grote landschappelijke eenheden (GLE). In de kern van dit groene gebied bevindt zich een gebied van meer dan 6.000 hectare, het Nationaal Park Hoge Kempen. Vanwege zijn omvang is het tevens het grootste natuurreservaat van Vlaanderen. De ambities werden verruimd met de doelstelling om het Park te verdubbelen.

In een eerste fase werd het strategisch project 'Heel de Hoge Kempen' gestart. Dit project had als doel om de Hoge Kempen weer tot een geheel te maken en te 'helen'. Het aanpakken van de versnippering en storende activiteiten (enclaves) waren prioritair. In 2002 was er reeds een aanloop naar het masterplan voor het Nationaal Park Hoge Kempen. Via het strategisch project wilde men, naast het verder realiseren van het masterplan, de (bijkomende) ruimtelijke uitdagingen detecteren, realiseren en terug in verband brengen met het globale kader van de Hoge Kempen. Daarbij werd er aandacht geschonken aan de functionele verwevenheid met de onmiddellijke omgeving en werd gezocht naar een naadloze afstemming op de lopende planningsprocessen.

De tweede subsidieperiode van het strategisch project 'Hoge Kempen Verankerd' bouwde verder op de eerste periode. Dit strategisch project werd opgezet met als doel een sturende en coördinerende rol te spelen in de diverse lopende of op te starten ruimtelijke processen en discussies. Via het project heeft men een rol gespeeld in het ruimtelijk discours dat door Ruimte Vlaanderen via T.OP (territoriale herontwikkeling) gevoerd werd. Onder het motto 'RE-MINE' werd nagedacht over drie complementaire landschappen: multi-productielandschappen, brede verblijfslandschappen en duurzame energielandschappen. Deze thema's moesten een verruiming teweeg brengen in het ruimtelijk denken over de Hoge Kempen.

De doelstellingen van het project 'Hoge Kempen Verankerd' kunnen als volgt worden samengevat:

  1. Een bijdrage leveren aan de buitengebied-doelstellingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, zoals "het vrijwaren van het buitengebied voor de essentiële functies" en "het tegengaan van de versnippering van het buitengebied" daar twee voorbeelden van zijn.
  2. Een bijdrage leveren aan ontwikkelingsperspectieven zoals opgenomen in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, namelijk de natuurlijke structuur, de nederzettingsstructuur, het landschap, recreatie en toerisme en waterwinning en ontginning.
  3. Een voorbeeld- en signaalfunctie waarmaken, waarbij de Hoge Kempen haar rol als 'proeftuin' voor gebiedsintegrerend beleid ten volle wil benutten en wil bijdragen aan het aanscherpen van het begrippenkader rond nationale parken, landschapsparken, regionale landschappen en aanverwante gebiedsconcepten in Vlaanderen.

Resultaten

Het strategisch project 'Heel de Hoge Kempen' resulteerde in het onderverdelen van gebieden in thematische clusters. Binnen het Nationaal Park Hoge Kempen onderscheidt men vier clusters die het voorwerp zijn van ruimtelijke planinitiatieven of denkprocessen:

  • bebouwde enclaves
  • ontginningen met nabestemming natuur
  • ontginningen als middel met nabestemming natuur
  • projecten in de rand van het Nationaal Park Hoge Kempen

Het strategisch project is voort gegaan op enkele generieke taken. Zo stuurde het project het complex project "Industrieterrein Op de Berg" aan en het GRUP enclaves grote eenheid natuur (GEN) Hoge Kempen en voorzag het in de nodige begeleiding. Daarnaast werd ook het het nieuwe beleidsplan omtrent de uitbreiding van het Nationaal Park opgevolgd.

Er werd verder ingezet op concrete projecten die verband houden met ontginningen en met de natuuurontwikkeling. Ook werd gewerkt aan de optimalisering van de recreatieve ontsluiting en de ontsnippering van het Nationaal Park. Het infrastructuurproject 't Eilandje moest voor een volledig nieuwe toegang van het Nationaal Park zorgen. Dit project werd gerealiseerd. Het infrastructuurproject dat aan de hand van drie ecokokers over de N75 voor ontsnippering van het Nationaal Park moest zorgen, werd afgekeurd. De opdracht voor de bouw van het eco-recreaduct over de N75 onder de naam LIMBRUG daarentegen, werd in het voorjaar van 2018 toegewezen aan Sweco. Nog een ander infrastructuurproject voorziet de omvorming van brug 24 tot een ecoveloduct in 2019.

Andere projecten zoals  de eco-recreatunnel Vossenberg en de ecologische verbinding tussen de groeve Kikbeekbron en Groeve berg gingen minder snel vooruit.

Tenslotte verzorgde het strategisch project de afstemming en de ondersteuning van diverse onderzoeksprojecten, wedstrijden, etc. waaronder het INDIGO project, het project Lanaken-Voeren en het ruimtelijk strategisch project Kolenspoor. Er werd daarnaast bijzondere aandacht besteed aan de 'randen' van het Nationaal Park, wat een geïntegreerd aandachtspunt is in de globale werking en vele andere projecten van Regionaal Landschap Kempen en Maasland.

Meer informatie

Documenten:

pdf bestand Voortgangsrapport derde subsidieperiode (oktober 2020) (263 kB)

Betrokken stakeholders:

  Inge Bangels
  Departement Omgeving,
  Koningin Astridlaan 50,
  3500 HASSELT

  Lise Hendrick
  Agentschap voor Natuur en Bos,  
  Koningin Astridlaan 50 bus 5,
  3500 HASSELT

  Kristien Lefeber
  directie Ruimte,
  provincie Limburg,
  Universiteitslaan 1,
  3500 HASSELT

Coördinator:
Johan Van Den Bosch
Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw
Winterslagstraat 87
3600 GENK
tel: +32 89 65 56 50
gsm: +32 494 16 42 39
Mail: Klik hier