Mogelijkheid tot oprichting van een intergemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - uitgebreid

VCRO artikel 1.3.3 

De VCRO voorziet in de oprichting van een commissie voor ruimtelijke ordening op gemeentelijk niveau (gecoro). De Vlaamse Regering kon tot 1  januari 2019 kleine gemeenten (minder dan 10.000 inwoners) vrijstellen van de verplichting om een gecoro op te richten. In dat geval  nam de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar de taken van de gecoro waar. 

Dergelijke vrijstelling leidde tot een dubbelzinnige situatie. Enerzijds neemt gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar standpunten in die de Vlaamse beleidsdoelstellingen bewaken. Anderzijds moest deze ambtenaar, als waarnemende gecoro, ingaan en oordelen over zuiver lokale aangelegenheden. Dit was niet altijd even consistent.  
De verleende vrijstellingen van de verplichting om een gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening op te richten, vervielen op 1 januari 2019.

Het wijzigingsdecreet van 8 december 2017 maakt het mogelijk om een intergemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening op te richten.

De organisatie van een gecoro in intergemeentelijk samenwerkingsverband biedt ook voor kleine gemeenten de mogelijkheid om over een ruimer grondgebied de nodige deskundigheid te vinden om tot een evenwichtige samenstelling te komen. 

De betrokken gemeenteraden beslissen elk afzonderlijk welke maatschappelijke geledingen vertegenwoordigers dienen voor te dragen. Al die verschillende geledingen zullen in de intergemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening vertegenwoordigd worden. 

Dit artikel trad in werking op 1 januari 2019.

Het besluit dat de samenstelling en werking van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening regelt, werd eveneens aangepast